-Torikime

KugiriMoji "-", "'", "q" no tsukaiwake

Roomaji Blog o kakitsuzukete kizuita no wa KugiriMoji no Hitsuyou-sei desu. Madamada Shikou-Sakugo no Dankai desu ga Ika no you ni torikimemasu. "-" (Hyphen) Onqin-teki ni wa onaji yomi da ga Imi o Kubetsu suru tame ni tsukaimasu. Keitais…

Kana-Moji no Dairi Hyouki

Kono Blog de wa, kana-Moji o Chokusetsu kaku koto wa shi-masen. Sono kawari ni Dairi-Hyouki o mochii-masu. Riyuu to shite, kana-Moji no katachi o Chokusetsu miseru to kana-Moji o Kyakkan-shi dekinaku naru kara desu. Dairi-Hyouki wa Arufab…

Wakachigami no meyasu

Wakachigani no meyasu o Setsumei shi-masu. Katsuyou shi-nai kotoba (Meishi, Daimeishi, Fukushi, Rentai-shi, Setsuzoku-shi, Kandou-shi, Joshi) Kokugo-Jiten no midashi-go o wakachigaki no katamari to shi-masu. Katsuyou suru kotoba (Doushi, …

Gensoku to Kyoyou to Kinshi

Ima made no Naiyou kara, kono Blog no Gensoku to Kyoyou to Kinshi o Seiri shi-masu. DaiGensoku Hebon-shiki ni shitagau. Chouon no kawari ni "aa, ee, ei, ii, oo, ou, uu" o tsukai, "ee" to "ei" oyobi "oo" to "ou" no tsukaiwake wa kanazukai …

Gairai-go no Hyouki

Gairai-go no Hyouki: Monbu-Kagaku-shou 5. Tokushu-on no kaki-arawasi-kata wa Jiyuu to suru. Tokushu-on to itte mo, mottomo yoku tsukawareru no wa Gairai-go no Hyouki desu. Naikaku-Kunji de wa 43-ko no Tokushu-on ga shimesarete imasu. Sorer…

Kunreishiki no Table

Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou a e i o u a o u a/u a e i o u b ba be bi bo bu by bya byo byu ch (chi) ch (cha) (cho) (chu) d da de (di) do (du) dy (dya) (dyo) (dyu) g ga ge gi go gu gy gya gyo gyu gw (gwa) h ha he hi ho hu hy hy…