-Torikime

Kunrei-shiki to Blog de tsukau Roomaji to no Kankei

Kono Blog de tsukatte iru Roomaj no tsuzuri to Kunrei-shiki to no Kankei wo aratamete matomete mi-masu. Kana-Moji ni wa Dairi-Hyouki*1 wo tsukai-masu. Kunrei-shiki Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou Maegaki 1. Ippan ni Kokugo wo ka…

Kugiri-Moji "-", "'", "q" no tsukaiwake

Roomaji Blog wo kakitsuzukete kizuita no wa Kugiri-Moji no Hitsuyou-sei desu. Madamada Shikou-Sakugo no Dankai desu ga Ika no you ni torikime-masu. "-" (Hyphen) Onqin-teki ni wa onaji yomi da ga Imi wo Kubetsu suru tame ni tsukai-masu. Ke…

Nihongo no Onso

Nihongo no Onso wo matomete mi-masu. Mazu, Boin wa "a, e, i, o, u" de, Han-Boin wa "w, y" desu. Tsugi ni, "Xa" de arawaseru "X" wa Dokuritsu shita Onso desu. ba, da, ga, ha, ka, ma, na, pa, ra, sa, ta, za Soshite, "Xi != Xyi" to naru "Xy"…

Kana-Moji no Dairi Hyouki

Kono Blog de wa, kana-Moji wo Chokusetsu kaku koto wa shi-masen. Sono kawari ni Dairi-Hyouki wo mochii-masu. Riyuu to shite, kana-Moji no katachi wo Chokusetsu miseru to kana-Moji wo Kyakkan-shi dekinaku naru kara desu. Dairi-Hyouki wa Ar…

Wakachigaki no meyasu

Wakachigaki no meyasu wo Setsumei shi-masu. Katsuyou shinai kotoba (Meishi, Daimeishi, Fukushi, Rentai-shi, Setsuzoku-shi, Kandou-shi, Joshi) Kokugo-Jiten no midashi-go wo wakachigaki no katamari to shi-masu. Katsuyou suru kotoba (Doushi,…

Gensoku to Kyoyou to Kinshi

Ima made no Naiyou kara, kono Blog no Gensoku to Kyoyou to Kinshi wo Seiri shi-masu. Dai-Gensoku Hebon-shiki ni shitagai-masu. Chouon no kawari ni "aa, ee, ei, ii, oo, ou, uu" wo tsukai, "ee" to "ei" oyobi "oo" to "ou" no tsukaiwake wa Ge…

Gairai-go no Hyouki

Gairai-go no Hyouki: Monbu-Kagaku-shou 5. Tokushu-on no kaki-arawashi-kata wa Jiyuu to suru. Tokushu-on to itte mo, mottomo yoku tsukawareru no wa Gairai-go no Hyouki desu. Naikaku-Kunji de wa 43-ko no Tokushu-on ga shimesarete i-masu. Sor…

Kunreishiki no Table

Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou a e i o u a o u a a e i o u b ba be bi bo bu by bya byo byu d da de (di) do (du) (dy) (dya) (dyo) (dyu) g ga ge gi go gu gy gya gyo gyu (gw) (gwa) h ha he hi ho hu hy hya hyo hyu (f) (fu) k ka ke k…