Kunqyomi no Ichiran: "NE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ne 値根音 nebaru 粘 ru negau 願 u negaü nekasu 寝 kasu neko 猫 nemui 眠 i nemuru 眠 ru nengoro 懇 ro nerau 狙 u neraü neru 寝 ru neru 練 ru netamu 妬 mu

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (61-64) Dai第 61-jou条: Jouyaku条約 no Teiketsu締結 ni Hitsuyou必要 na Kokkai国会 no Shounin承認 ni tsuit…

Kunqyomi no Ichiran: "NA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nae 苗 naë naeru 萎 eru nagai 永長 i nagameru 眺 meru nagareru 流 reru nagasu 流 su nagekawashii 嘆 kawashii nageka'washii nageku 嘆 ku nageru 投 geru nagomu 和 mu nagoyaka 和 yaka naguru 殴 …

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (56-60) Dai第 56-jou条: Ryou-Giin両議院 wa, ono-ono sono Sou-Giin総議員 no 3-bun分 no 1 Ijou以上 no Shuss…

Kunqyomi no Ichiran: "MU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mu 六 mugi 麦 mukaeru 迎 eru mukaëru mukashi 昔 mukau 向 kau mukaü mukeru 向 keru muko 婿 mukou 向 kou mukøu muku 向 ku mukuiru 報 iru mune 旨棟胸 muqtsu 六 tsu mura 村 murasaki 紫 murasu 蒸 …

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (51-55)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (51-55) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (51-55) Dai第 51-jou条: Ryou-Giin両議院 no Giin議員 wa, Giin議院 de okonatta Enzetsu演説, Touron討論 mata…

Kunqyomi no Ichiran: "MO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mo 喪藻 mochi 餅 mochiiru 用 iru mochi'iru modoru 戻 ru modosu 戻 su moeru 燃 eru moguru 潜 ru momo 桃 monme 匁 mono 物者 moqpara 専 ra moqtomo 最 mo morasu 漏 rasu moreru 漏 reru mori 守森 m…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (46-50)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (46-50) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (46-50) Dai第 46-jou条: San-Giin-Giin参議院議員 no Ninki任期 wa, 6-nen年 to shi, 3-nen年-goto ni Giin議員…

Kunqyomi no Ichiran: "MI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mi 三実身 michi 道 michibiku 導 ku michiru 満 chiru midara 淫 ra midareru 乱 reru midasu 乱 su midori 緑 mieru 見 eru migaku 磨 ku migi 右 mijikai 短 i mijime 惨 me miki 幹 mikotonori 詔 mimi…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (41-45)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-Shou (41-45) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (41-45) Dai第 41-jou条: Kokkai国会 wa, Kokken国権 no Saikou-Kikan最高機関 de atte, kuni no Yuiitsu唯一 no…

Kunqyomi no Ichiran: "ME" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana me 女目芽雌 megumu 恵 mu meguru 巡 ru meshi 飯 mesu 召 su mesu 雌 mezurashii 珍 shii me'zurashii

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (36-40)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (36-40) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (36-40) Dai第 36-jou条: Koumu-in公務員 ni yoru Goumon拷問 oyobi Zangyaku残虐…

Kunqyomi no Ichiran: "MA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ma 真間 maboroshi 幻 machi 町街 mado 窓 madou 惑 u madoü mae 前 maë magaru 曲 garu mageru 曲 geru magirasu 紛 rasu magirawashii 紛 rawashii magira'washii magirawasu 紛 rawasu magira'wasu magi…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (31-35)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (31-35) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (31-35) Dai第 31-jou条: Nanpito mo, Houritsu法律 no sadameru tetuzuki ni yor…

Kunqyomi no Ichiran: "KU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana kubaru 配 ru kubi 首 kuchi 口 kuchibiru 唇 kuchiru 朽 chiru kuda 管 kudakeru 砕 keru kudaku 砕 ku kudaru 下 ru kudasaru 下 saru kudasu 下 su kuiru 悔 iru kujira 鯨 ku'jira kuki 茎 kuma 熊 kum…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (26-30)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (26-30) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (26-30) Dai第 26-jou条: Subete Kokumin国民 wa, Houritsu法律 no sadameru toko…

Kunqyomi no Ichiran: "KO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ko 子小粉 kobamu 拒 mu kobushi 拳 koe 声 ko'e koe 肥 koeru 肥超越 eru kogareru 焦 gareru kogasu 焦 gasu kogeru 焦 geru kogoeru 凍 eru koi 恋 koï koi 濃 i koishii 恋 shii koïshii kokono 九 kok…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (21-25)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (21-25) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (21-25) Dai第 21-jou条: Shuukai集会, Kessha結社 oyobi Genron言論, Shuppan出…

Kunqyomi no Ichiran: "KI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ki 木生黄 kiba 牙 kibishii 厳 shii kieru 消 eru kikoeru 聞 koeru kiku 利効聞聴 ku kimaru 決 maru kimeru 決 meru kimi 君 kimo 肝 kinu 絹 kirau 嫌 u kiraü kireru 切 reru kiri 霧 kiru 切斬 ru ki…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (16-20)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (16-20) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (16-20) Dai第 16-jou条: Nanpito mo, Songai損害 no Kyuusai救済, Koumu-in公務…

Kunqyomi no Ichiran: "KE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ke 毛 kegarawashii 汚 rawashii kegara'washii kegareru 汚 reru kegasu 汚 su kemono 獣 kemui 煙 i kemuri 煙 kemuru 煙 ru keru 蹴 ru kesu 消 su keta 桁 kewashii 険 shii ke'washii kezuru 削 ru ke…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (10-15)

(2019/02/11) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-shou (10-15) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (10-15) Dai第 10-jou条: Nippon-Kokumin日本国民 taru Youken要件 wa, Houritsu…

Kunqyomi no Ichiran: "KA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ka 日蚊香 kabe 壁 kabu 株 kado 角門 kaerimiru 省顧 miru kaërimiru kaeru 代変換替 eru kaëru kaeru 帰返 ru kaëru kaesu 帰返 su kaësu kagami 鏡 kagayaku 輝 ku kage 影陰 kageru 陰 ru kagi 鍵 kagi…

Nippon-koku Kenpou: Dai 2-shou (9)

(2019/01/29) Nipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 2-shou章: Sensou戦争 no Houki放棄 (9) Dai第 9-jou条: Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seigi正義 to Chitsujo秩序 wo Kichou基調 to suru Ko…

Kunqyomi no Ichiran: "J" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ji 路 'ji

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8)

(2019/01/29) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (6-8) Dai第 6-jou条: Tennou天皇 wa, Kokkai国会 no Shimei指名 ni motozuite, Naikaku-Souri-Daijin内閣総理大臣…

Kunqyomi no Ichiran: "I" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana i 井 'i ichi 市 ichijirushii 著 shii idaku 抱 ku idomu 挑 mu ie 家 ië ieru 癒 eru ikaru 怒 ru ikasu 生 kasu ike 池 ikeru 生 keru iki 息粋 ikidooru 憤 ru ikidoöru ikioi 勢 i ikiöï ikiru 生 kir…

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5)

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (1-5) Dai第 1-jou条: Tennou天皇 wa, Nippon-koku日本国 no Shouchou象徴 de ari Nippon-Kokumin-Tougou日本国民…

Kunqyomi no Ichiran: "HO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ho 帆穂 hodo 程 hodokosu 施 su hogaraka 朗 raka hoka 他外 hoko 矛 hokorobiru 綻 biru hokoru 誇 ru homare 誉 re homeru 褒 meru hone 骨 honoo 炎 honoö hoo 頬 hoö hoqsuru 欲 suru hora 洞 hori 堀…

Nippon-koku Kenpou: Zenbun

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku日本国 Kenpou憲法: Zenbun前文 Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seitou正当 ni Senkyo選挙 sareta Kokkai国会 ni okeru Daihyou-sha代表者 wo tsuu通-jite Kou…