Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (21-25)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (21-25) Dai 21-Jou: Shuukai, Kessha oyobi Genron, Shuppan sono Ta Issai no Hyougen no Jiyuu wa, kore wo Hoshou suru. 2: Kenqetsu wa, kore wo shite wa naranai. Tsuushin no Himitsu wa, kore wo okashite…

"OO" no tsuzuri wo fukumu kotoba

Gendai Kanazukai : Monbu Kagaku-shou Gendai kanazukai ni wa "oo" wo fukumu kotoba ga ikutsu ka ari-masu. Korera wa Rekishi-teki kanazukai de wa "oho" ka "owo" to iu oto wo fukumu mono deshita. Roomaji Gendai Rekishi-teki [HO] hoo [HO O] [H…

Rekishi-teki kanazukai to Gairai-on

Kunrei-shiki ni wa Hebon-shiki de tsukawarezu, Rekishi-teki kanazukai Senqyou ni nattari Gairai-on ni Tenqyou saretari suru tsuzuri ga ari-masu. di du dya dyo dyu Rekishi [TI"] [TU"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu] Gairai-on [TE"i] [TO"u] [TE"yu]…

Kunrei-shiki to Blog de tsukau Roomaji to no Kankei

Kono Blog de tsukatte iru Roomaj no tsuzuri to Kunrei-shiki to no Kankei wo aratamete matomete mi-masu. Kana-Moji ni wa Dairi-Hyouki*1 wo tsukai-masu. Kunrei-shiki Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou Maegaki 1. Ippan ni Kokugo wo ka…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (16-20)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (16-20) Dai 16-Jou: Nanpito mo, Songai no Kyuusai, Koumuin no Himen, Houritsu, Meirei mata wa Kisoku no Seitei, Haishi mata wa Kaisei sono Ta no Jikou ni Kan-shi, Heion ni Seigan suru Kenri wo Yuu-sh…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (10-15)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (10-15) Dai 10-Jou: Nippon-Kokumin taru Youken wa, Houritsu de kore wo sadameru. Dai 11-Jou: Kokumin wa, subete no Kihonteki-Jinken no Kyouyuu wo samatagerarenai. Kono Kenpou ga Kokumin ni Hoshou sur…

Nipponkoku Kenpou: Dai 2-Shou (9)

Dai 2-Shou: Sensou no Houki (9) Dai 9-Jou: Nippon-Kokumin wa, Seigi to Chitsujo wo Kichou to suru Kokusai-Heiwa wo Seijitsu ni Kikyuu shi, Kokken no Hatsudou taru Sensou to, Buryoku ni yoru Ikaku mata wa Buryoku no Koushi wa, Kokusai-Funso…

Nipponkoku Kenpou: Dai 1-Shou (6-8)

Dai 1-Shou: Tennou (6-8) Dai 6-Jou: Tennou wa, Kokkai no Shimei ni motozuite, Naikaku-Souri-Daijin wo Ninmei suru. 2: Tennou wa, Naikaku no Shimei ni motozuite, Saikou-Saibansho no Chou-taru Saibankan wo Ninmei suru. Dai 7-Jou: Tennou wa, …

Nipponkoku Kenpou: Dai 1-Shou (1-5)

Dai 1-Shou: Tennou (1-5) Dai 1-Jou: Tennou wa, Nipponkoku no Shouchou de ari Npphon-Kokumin-Tougou no Shouchou de atte, kono Chii wa, Shuken no Son-suru Nippon-Kokumin no Soui ni motozuku. Dai 2-Jou: Koui wa, Seshuu no mono de atte, Kokkai…

Nipponkoku Kenpou: Zenbun

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM Zenbun Nippon-Kokumin wa, Seitou ni Senkyo sareta Kokkai ni okeru Daihyousha wo Tsuu-jite Koudou shi, warera to warera no Shison no tame ni, Shokokumin to no Kyouwa ni yoru Seika to waga kuni Zendo ni…

Houritsu no kaki-utsushi

Kono Blog wa Roomaji wo Jissen suru Blog desu ga, watashi ga Jibun no Bunshou wo kaku dake de wa, ooku no Bunshou wo miseru koto ga deki-masen. Sono kawari ni, Chosakuken no nai Bunshou wo kaki-utsusu koto ni shi-masu. Chosakuken ga kiret…

Kanjion no Ichiran: "Z" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u za za zai zaku zan zaq zatsu ze ze zei zen zeq zetsu zo zo zoku zon zoq zou zu zu zui zuu "Z" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "Y" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ya ya yaku yaq yo yo yoku you yu yu yui yuu "Y" de hajimaru Kanjion wa 9-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "W" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u wa wa wai waku wan "W" de hajimaru Kanjion wa 4-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "U" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u u u un utsu "U" de hajimaru Kanjion wa 3-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "T" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ta ta tai taku tan taq tatsu te te tei teki ten teq tetsu to to toku ton toq totsu tou tsu tsu tsui tsuu "T" de hajimaru Kanjion wa 21-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "S" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u sa sa sai saku san saq satsu se se sei seki sen seq setsu sha sha shaku shaq shi shi shii shichi shiki shin shiq shitsu sho sho shoku shoq shou shu shu shuku shun shuq shutsu shuu so so soku son s…

Kanjion no Ichiran: "R" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ra ra rai raku ran raq ratsu re rei reki ren req retsu ri ri richi riki riku rin riq ritsu ro ro roku ron roq rou ru ru rui rya ryaku ryu ryuu ryo ryo ryoku ryou "R" de hajimaru Kanjion wa 30-ko d…

Kanjion no Ichiran: "P" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u pa pa pai paku pan patsu pe pei peki pen pi pi pin pitsu po po pon pou pu pu puku pun puu pya pyaku pyo pyou "P" de hajimaru Kanjion wa 20-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "O" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u o o oku on otsu ou "O" de hajimaru Kanjion wa 5-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "N" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u na na nai nan naq ne ne nei nen neq netsu ni ni nichi niku nin niq no nou nya nyaku nyu nyuu nyo nyo nyou "N" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "M" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ma ma mai maku man maq matsu me mei men metsu mi mi min miq mitsu mo mo moku mon moq motsu mou mu mu mya myaku myo myou "M" de hajimaru Kanjion wa 22-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "K" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ka ka kai kaku kan kaq katsu ke ke kei ken keq ketsu ki ki kichi kiku kin kiq kitsu ko ko koku kon koq kotsu kou ku ku kun kuq kutsu kuu kya kya kyaku kyaq kyo kyo kyoku kyou kyu kyuu "K" de hajim…

Kanjion no Ichiran: "J" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ja ja jaku jaq ji ji jichi jiki jiku jin jiq jitsu jo jo joku jou ju ju juku jun juq jutsu juu "J" de hajimaru Kanjion wa 18-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "I" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u i i ichi iki iku in iq itsu "I" de hajimaru Kanjion wa 7-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "H" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ha ha hai hachi haku han haq hatsu he hei heki hen hi hi hin hiq hitsu ho ho hoku hon hoq hou hya hyaku hyaq hyo hyou "H" de hajimaru Kanjion wa 22-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "G" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ga ga gai gaku gan gaq gatsu ge ge gei geki gen geq getsu gi gi giku gin go go goku gon gou gu gu gun guu gya gya gyaku gyaq gyo gyo gyoku gyou gyu gyuu "G" de hajimaru Kanjion wa 29-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "F" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u fu fu fuku fun fuq futsu fuu "F" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "E" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u e e ei eki en eq etsu "E" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "D" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u da da dai daku dan daq datsu de de dei deki den do do doku don dou "D" de hajimaru Kanjion wa 13-ko desu.