Kanjion no Ichiran: "Z" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u za za zai zaku zan zaq zatsu ze ze zei zen zeq zetsu zo zo zoku zon zoq zou zu zu zui zuu "Z" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "Y" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ya ya yaku yaq yo yo yoku you yu yu yui yuu "Y" de hajimaru Kanjion wa 9-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "W" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u wa wa wai waku wan "W" de hajimaru Kanjion wa 4-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "U" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u u u un utsu "U" de hajimaru Kanjion wa 3-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "T" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ta ta tai taku tan taq tatsu te te tei teki ten teq tetsu to to toku ton toq totsu tou tsu tsu tsui tsuu "T" de hajimaru Kanjion wa 21-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "S" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u sa sa sai saku san saq satsu se se sei seki sen seq setsu sha sha shaku shaq shi shi shii shichi shiki shin shiq shitsu sho sho shoku shoq shou shu shu shuku shun shuq shutsu shuu so so soku son s…

Kanjion no Ichiran: "R" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ra ra rai raku ran raq ratsu re rei reki ren req retsu ri ri richi riki riku rin riq ritsu ro ro roku ron roq rou ru ru rui rya ryaku ryu ryuu ryo ryo ryoku ryou "R" de hajimaru Kanjion wa 30-ko d…

Kanjion no Ichiran: "P" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u pa pa pai paku pan patsu pe pei peki pen pi pi pin pitsu po po pon pou pu pu puku pun puu pya pyaku pyo pyou "P" de hajimaru Kanjion wa 20-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "O" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u o o oku on otsu ou "O" de hajimaru Kanjion wa 5-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "N" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u na na nai nan naq ne ne nei nen neq netsu ni ni nichi niku nin niq no nou nya nyaku nyu nyuu nyo nyo nyou "N" de hajimaru Kanjion wa 19-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "M" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ma ma mai maku man maq matsu me mei men metsu mi mi min miq mitsu mo mo moku mon moq motsu mou mu mu mya myaku myo myou "M" de hajimaru Kanjion wa 22-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "K" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ka ka kai kaku kan kaq katsu ke ke kei ken keq ketsu ki ki kichi kiku kin kiq kitsu ko ko koku kon koq kotsu kou ku ku kun kuq kutsu kuu kya kya kyaku kyaq kyo kyo kyoku kyou kyu kyuu "K" de hajim…

Kanjion no Ichiran: "J" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ja ja jaku jaq ji ji jichi jiki jiku jin jiq jitsu jo jo joku jou ju ju juku jun juq jutsu juu "J" de hajimaru Kanjion wa 18-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "I" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u i i ichi iki iku in iq itsu "I" de hajimaru Kanjion wa 7-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "H" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ha ha hai hachi haku han haq hatsu he hei heki hen hi hi hin hiq hitsu ho ho hoku hon hoq hou hya hyaku hyaq hyo hyou "H" de hajimaru Kanjion wa 22-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "G" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ga ga gai gaku gan gaq gatsu ge ge gei geki gen geq getsu gi gi giku gin go go goku gon gou gu gu gun guu gya gya gyaku gyaq gyo gyo gyoku gyou gyu gyuu "G" de hajimaru Kanjion wa 29-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "F" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u fu fu fuku fun fuq futsu fuu "F" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "E" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u e e ei eki en eq etsu "E" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "D" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u da da dai daku dan daq datsu de de dei deki den do do doku don dou "D" de hajimaru Kanjion wa 13-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "C" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u cha cha chaku chi chi shichi chiku chin chiq chitsu cho cho choku choq chou chu chuu "C" de hajimaru Kanjion wa 13-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "B" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u ba ba bai bachi baku ban baq batsu be bei ben beq betsu bi bi bin bo bo boku bon boq botsu bou bu bu bun buq butsu bya byaku byo byou "B" de hajimaru Kanjion wa 24-ko desu.

Kanjion no Ichiran: "A" de hajimaru oto

(2018/02/18) -i -chi -ki -ku -n -q -tsu -u a a ai aku an aq atsu "A" de hajimaru Kanjion wa 6-ko desu.

Kanjion no Ichiran

(2018/02/18) Jouyou-Kanji-hyou ni wa 4668-ko no Kanji-Jukugo ga Teigi sarete imasu. Kono naka de Onqyomi dake kazoeru to 373-ko no kotonaru Kanjion ga arimasu. Sorera o subete Shoukai shimasu

Gairai-go no Boinji o habuku

Gairai-go o Roomaji de tsuzuru to Hijou ni nagaku narimasu. Tsugi no you ni Boinji o habuite mimasu. "u" o habuku bu, fu, gu, ku, mu, pu, su, tsu, zu "o" o habuku do, to Tadashi, Sokuon no uchiro de wa habukanai Rei: Box → Bokkusu → Bokku…

KugiriMoji "-", "'", "q" no tsukaiwake

Roomaji Blog o kakitsuzukete kizuita no wa KugiriMoji no Hitsuyou-sei desu. Madamada Shikou-Sakugo no Dankai desu ga Ika no you ni torikimemasu. "-" (Hyphen) Onqin-teki ni wa onaji yomi da ga Imi o Kubetsu suru tame ni tsukaimasu. Keitais…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KOU][NI] o dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KOU][NI] to Yamato kotoba [KO][ONI], [KO][UNI] o dou arawasu ka kurabete mimasu. Kanji ô ou oo oh [KOU][NI] Kôni Kouni Kooni Kohni [KO][ONI] kooni kooni kooni kooni [KO][UNI] kouni kouni kouni kouni "ô" to "oh" ga subete o K…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KOU][RI] o dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KOU][RI] to Yamato kotoba [KO][URI], [KOORI] o dou arawasu ka kurabete mimasu. Kanji ô ou oo oh [KOU][RI] Kôri Kouri Koori Kohri [KO][URI] kouri kouri kouri kouri [KOORI] kôri koori koori kohri Subete ga tadashiku Kubetsu de…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KO][OU] o dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KO][OU], [KOU][O], [KOU][U] o dou arawasu ka kurabete mimasu. Kanji ô ou oo oh [KO][OU] Koô Koou Kooo Kooh [KOU][O] Kôo Kouo Kooo Koho [KOU][U] Kôu Kouu Koou Kohu Subete o tadashiku Kubetsu dekiru no wa "ô" to "ou" no toki d…

Chouon Mondai: "ou" o tsukau Riyuu

Kono Blog de wa Gensoku to shite "ô" no kawari ni "ou" o tsukaimasu. Riyuu wa tsugi no Kiji ni kakarete imasu. Chouon Mondai: "ô" o tsukawanai Riyuu - Roomaji Blog Wepimosezu Chouon Mondai: "oo" o tsukawanai Riyuu - Roomaji Blog Wepimosez…

Chouon Mondai: "oh" o tsukawanai Riyuu

Passport de wa "ô" no kawari ni "oh" o tsukau koto ga mitomerarete imasu. "oh" wa Kunarei-shiki ni fukumarete inai tsuzuri da kara koso Tsuika-Bubun o narubeku sukunaku suru Hitsuyou ga arimasu. Shikashi, samazama na baai o kangaeru to Fu…