Koushitsu Tenpan: Dai 3-shou (16-21)

(2018/11/17) Dai 3-shou: Sesshou (16-21) Dai 16-jou: Tennou ga Seinen ni taq-shinai toki wa, Sesshou wo oku. 2: Tennou ga, Seishin moshiku wa Shintai no Juukan mata wa Juudai na Jiko ni yori, Kokuji ni kan-suru Koui wo mizukara suru koto g…

Kunqyomi no Ichiran: "A" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana abaku 暴 ku abareru 暴 reru abiru 浴 biru abiseru 浴 biseru abunai 危 nai abura 油脂 agaru 上挙揚 garu ageru 上挙揚 geru ago 顎 ai 相 aï ai 藍 a'i aida 間 aïda aji 味 a'ji ajiwau 味 wau a'ji'…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (11-15)

(2018/10/14) Dai 2-shou: Kouzoku (11-15) Dai 11-jou: Nenrei 15-nen Ijou no Nai-Shinnou, Ou oyobi Joou wa, sono Ishi ni motozuki, Koushitsu-Kaigi no Gi ni yori, Kouzoku no mibun wo hanareru. 2: Sinnou (Koutaishi oyobi Koutaison wo nozoku.),…

Accent no shirushi to Doushi no Katsuyou

(2018/08/25) Akusento (Accent) no shirushi wa, Doushi no Katsuyou ni mo tsukae-masu. Tadashi, Akusento wa Chouhou ya Jidai ni yotte kawari-yasuku, Akusento ga kotonatte ite mo, machigai to wa iezu, Seisho-hou (Orthography) ni kumikomu no w…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (5-10)

(2018/09/01) Dai 2-shou: Kouzoku (5-10) Dai 5-jou: Kougou, Tai-Koutaigou, Koutaigou, Shinnou, Sinnou-hi, Ou, Ouhi oyobi Joou wo Kouzoku to suru. Dai 6-jou: Chakushutsu no Koushi oyobi Chakunan-kei-Chakushutsu no Kouson wa, otoko wo Sinnou,…

Accent no shirushi

(2018/08/23) Nihon-go ni wa Koutei Akusento (Accent) ga ari-masu. Koutei Akusento wa Kyoujaku Akusento to kotonari-masu. Kyoujaku Akusento wa aru Tokutei no Onsetsu ga tsuyoku, sono hoka wa yowai no ni tai-shite, Koutei Akusento wa takai J…

Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4)

(2018/09/01) Koushitsu Tenpan Dai 1-shou: Koui Keishou (1-4) Dai 1-jou: Koui wa, Koutou ni zoku-suru Dankei no Danshi ga, kore wo Keishou suru. Dai 2-jou: Koui wa, hidari no Junjo ni yori, Kouzoku ni, kore wo tsutaeru. (1) Kou-Choushi (2) …

Nipponkoku Kenpou: Mokuji

(2018/10/17) Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog W…

Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

(2018/08/30) Dai 11-shou: Hosoku (100-103) Dai 100-jou: Kono Kenpou wa, Koufu no hi kara Kisan shite 6-ka-getsu wo Keika shita hi kara, kore wo Shikou suru. 2: Kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Houritsu no Seitei, Sangiin-Giin…

"OU" de owaru Doushi

(2018/10/13) Gendei-go de "ou" de owaru WA-gyou Godan Katusyou no Doushi wo Shoukai shi-masu. Onsetsu ga 2-ko aru Doushi no Suiryou-kei ou ô oo Rekishi kou koou koô kooo ko''øu ou oou oô ooo o''øu sou soou soô sooo so''øu tou toou toô tooo…

Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

(2018/08/30) Dai 10-shou: Saikou-Houki (97-99) Dai 97-jou: Kono Kenpou ga Nippon-Kokumin ni Hoshou suru Kihon-teki-Jinken wa, Jinrui no Tanen ni wataru Jiyuu-Kakutoku no Doryoku no Seika de atte, korera no Kenri wa, Kako ikuta no Shiren ni…

Chouon Mondai: "OU", "Ô", "OO" no mi-kurabe

(2018/10/21) "OU", "Ô", "OO" wo mi-kuraberu tame ni Jouyou-Kanji-hyou ni kakagerarete iru Kanji-Jukugo de mi-kurabetd mi-masu. OU Ô OO Kanji Kanji-on Douon Dôon Dooon 同音 Douon Douu Dôu Doou 堂宇 Døuu Gouu Gôu Goou 豪雨 Gøuu Houou Hôô Hoo…

Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96)

(2018/08/30) Dai 9-shou: Kaisei (96) Dai 96-jou: Kono Kenpou no Kaisei wa, Kaku-Giin no Sou-Giin no 3-bun no 2 Ijou no Sansei de, Kokkai ga, kore wo Hatsugi shi, Kokumin ni Teian shite sono Shounin wo henakereba naranai. Kono Shounin ni wa…

Kanjion no Ichiran: Mokuji

(2018/10/21) Kanjion no Ichiran - Roomaji Blog Wepimosezu Kanjion no Ichiran: "A" de hajimaru oto - Roomaji Blog Wepimosezu Kanjion no Ichiran: "B" de hajimaru oto - Roomaji Blog Wepimosezu Kanjion no Ichiran: "C" de hajimaru oto - Roomaji…

Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

(2018/08/30) Dai 8-shou: Chihou-Jichi (92-95) Dai 92-jou: Chihou-Koukyou-Dantai no Soshiki oyobi Unqei ni kan-suru Jikou wa, Chihou-Jichi no Honshi ni motozuite, Houritsu de kore wo sadameru. Dai 93-jou: Chihou-Koukyou-Dantai ni wa, Hourit…

Rekishi-teki kanazukai no mejirushi

(2018/09/30) Gendai kanazukai no tsuzuri ni Hojo-teki na shirushi wo soete, Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to shi-masu. Gou-Youon to [WA]-Gyou Kana-Moji [GUwa] [KUwa] [WE] [WI] [WO] w → ' ↓ gwa kwa we wi wo Roomaji g'a k'a 'e 'i 'o "W…

Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (86-91) Dai 86-jou: Naikaku wa, Mai-Kaikei-Nendo no Yosan wo Sakusei shi, Kokkai ni Teishutsu shite, sono Shingi wo uke Giketsu wo henakereba naranai. Dai 87-jou: Yoken shigatai Yosan no Fusoku ni ateru tame…

Shuusei Hebon-shiki

(2018/09/01) Shuusei Hebon-shiki wo Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou wa Eigo no Saito (=site)*1 de miru koto ga deki-masu. PDF no "Japanese Kana romanization" wo mite kudasai. Teeburu (=Table) 1 [+A] [+I] [+U] [+E] [+O] a i u e o [K+] ka …

Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (83-85) Dai 83-jou: Kuni no Zaisei wo Shori suru Kengen wa, Kokka no Giketsu ni motozuite, kore wo Koushi shinakereba naranai. Dai 84-jou: Arata ni Sozei wo ka-shi, mata wa Genkou no Sozei wo Henkou suru ni …

Fukugou-go to shite atsukau Fuzoku-go

(2018/09/09) Fuzoku-go ni wa Fukugou-go to magirawashii mono ga ari-masu. Kono Blog de wa Bunpou-jou tatoe Fuzoku-go de mo, Fukugou-go to onaji katachi ni naru mono wa Fukugou-go to shite atsukai, wakachi-gaki wo shi-masu. Atehamaru Fuzoku…

Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

(2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (81-82) Dai 81-jou: Saikou-Saiban-sho wa, Issai no Houritsu, Meirei, Kisoku mata wa Shobun ga Kenpou ni Tekigou suru ka shinai ka wo Kettei suru Kengen wo yuu-suru Shuushin-Saiban-sho de aru. Dai 82-jou: Sai…

Kunrei-shiki kara Kunrei-Teigi e

(2018/09/22) Kono Blog de tsukau Yougo wo Seiri shi-masu. Kunrei-shiki to iu Yougo wa 1937-nen no Kunrei-Teigi*1 ka 1954-nen no Kunrei-Teigi*2 Dai 1-hyou wo shimesu Koyuu-Meishi to shite tsukawareru koto ga ooi no de, 1954-nen no Kokuji de…

Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (76-80) Dai 76-jou: Subete Shihou-ken wa, Saikou-Saiban-sho oyobi Houritsu no sadameru tokoro ni yori Setchi suru Kakyuu-Saiban-sho ni zoku-suru. 2: Tokubetsu-Saiban-sho wa, kore wo Setchi suru koto ga dekin…

Rekishi-teki kanazukai no mejirushi to Doushi no Katsuyou

(2018/07/28) Rekishi-teki kanazukai no mejirushi*1 de Shoukai shita Kigou wa sono mama yamato kotoba ni mo tsukae-masu. Koko de wa Doushi no Katsuyou ni tsukatte mi-masu. Godan-Katsuyou B G K M N R S T 'W tobu kogu aku amu shinu uru osu ut…

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (71-75) Dai 71-jou: Zen 2-jou no baai ni wa, Naikaku wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin ga Ninmei sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu wo okonau. Dai 72-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Naikaku wo Daihyou shit…

Diacritical Mark no Nyuuryoku

(2018/08/01) Kono Blog de wa Kigou-rui wo tsukawazu ni Roomaji wo tsukau koto ni omoki wo oite i-masu. Tada, Kigou-rui wo tsukawazaru wo enai baai mo ari-masu. Koko de shitte oku to Benri na Diacritical Mark to sono Nyuuryoku-hou wo Shouka…

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

(2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (65-70) Dai 65-jou: Gyousei-ken wa, Naikaku ni zoku-suru. Dai 66-jou: Naikaku wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Shuchou taru Naikaku-Souri-Daijin oyobi sono Ta no Kokumu-Daijin de kore wo Soshik…

1937-nen Kunrei-Teigi no Roomaji

(2018/08/06) Kunrei-Teigi no Roomaji ni wa 1954-nen*1 ni Kokuji sareru mae ni 1937-nen ni Kokuji sareta mono ga ari-masu. Furoku to shite Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou ga Rekishi-teki kanazukai de aru tame, Rekishi-teki kanazukai wo sh…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (61-64) Dai 61-jou: Jouyaku no Teiketsu ni Hitsuyou na Kokkai no Shounin ni tsuite wa, Zenjou Dai 2-kou no Kitei wo Junqyou suru. Dai 62-jou: Ryougiin wa, onoqono Kokusei ni kan-suru Chousa wo okonai, kore n…

Kanji Jukugo no Kugiri-kata

(2018/08/25) Nihon-go kara Kanji to katakana ga naku natte shimattara, dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka wakaranaku natte shimai-masu. Tada, Genzai wa dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka ooyo…