Gairai-go no Boinji o habuku

Gairai-go o Roomaji de tsuzuru to Hijou ni nagaku narimasu. Tsugi no you ni Boinji o habuite mimasu. "u" o habuku bu, fu, gu, ku, mu, pu, su, tsu, zu "o" o habuku do, to Tadashi, Sokuon no uchiro de wa habukanai Rei: Box → Bokkusu → Bokku…

KugiriMoji "-", "'", "q" no tsukaiwake

Roomaji Blog o kakitsuzukete kizuita no wa KugiriMoji no Hitsuyou-sei desu. Madamada Shikou-Sakugo no Dankai desu ga Ika no you ni torikimemasu. "-" (Hyphen) Onqin-teki ni wa onaji yomi da ga Imi o Kubetsu suru tame ni tsukaimasu. Keitais…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KOU][NI] o dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KOU][NI] to Yamato kotoba [KO][ONI], [KO][UNI] o dou arawasu ka kurabete mimasu. Kanji ô ou oo oh [KOU][NI] Kôni Kouni Kooni Kohni [KO][ONI] kooni kooni kooni kooni [KO][UNI] kouni kouni kouni kouni "ô" to "oh" ga subete o K…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KOU][RI] o dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KOU][RI] to Yamato kotoba [KO][URI], [KOORI] o dou arawasu ka kurabete mimasu. Kanji ô ou oo oh [KOU][RI] Kôri Kouri Koori Kohri [KO][URI] kouri kouri kouri kouri [KOORI] kôri koori koori kohri Subete ga tadashiku Kubetsu de…

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KO][OU] o dou arawasu ka?

Kanji Jukugo [KO][OU], [KOU][O], [KOU][U] o dou arawasu ka kurabete mimasu. Kanji ô ou oo oh [KO][OU] Koô Koou Kooo Kooh [KOU][O] Kôo Kouo Kooo Koho [KOU][U] Kôu Kouu Koou Kohu Subete o tadashiku Kubetsu dekiru no wa "ô" to "ou" no toki d…

Chouon Mondai: "ou" o tsukau Riyuu

Kono Blog de wa Gensoku to shite "ô" no kawari ni "ou" o tsukaimasu. Riyuu wa tsugi no Kiji ni kakarete imasu. Chouon Mondai: "ô" o tsukawanai Riyuu - Roomaji Blog Wepimosezu Chouon Mondai: "oo" o tsukawanai Riyuu - Roomaji Blog Wepimosez…

Chouon Mondai: "oh" o tsukawanai Riyuu

Passport de wa "ô" no kawari ni "oh" o tsukau koto ga mitomerarete imasu. "oh" wa Kunarei-shiki ni fukumarete inai tsuzuri da kara koso Tsuika-Bubun o narubeku sukunaku suru Hitsuyou ga arimasu. Shikashi, samazastorma na baai o kangaeru t…

Chouon Mondai: "oo" o tsukawanai Riyuu

"ô" no kawari ni "oo" o tsukau no wa dou deshou ka? Kunrei-shiki de wa, ooMoji ni kagiri, "OO" to tsuzuru koto o Kyoyou shite imasu. Roomaji kanaMoji OK Toukyou [TO U KIyo U] OK Tôkyô [TO - KIyo -] ? Tookyoo [TO O KIyo O] Kore ni wa, Futa…

Chouon Mondai: "ô" o tsukawanai Riyuu

Kono Blog de wa "ô" wa tsukaimasen. Roomaji kanaMoji OK Toukyou [TO U KIyo U] OK Tôkyô [TO - KIyo -] NG Tokyo [TO KIyo] Sono Riyuu wa "ô" o Nyuuryoku suru ni wa Tokubetsu na Shudan ga Hitsuyou da kara desu. Mata, tatoe Nyuuryoku dekita to…

Douon-Igigo "kizuku"

(1) Futari no Kankei o kizuku. (2) Futari no Kankei ni kizuku. Ue no futatsu no Bun no chigai ga wakarimasu ka? (2) no Bun wa "Futari no Kankei ni ki ga tsuku." to mo iemasu. KanaMoji de wa, (1) wa [KISU"KU] de, (2) wa [KITU"KU] ni naru no…

Nippon ka Nihon ka

KanjiJukugo de kaku to kizukanai no desu ga, "Nippon" to "Nihon" no futa-toori no yomikata ga arimasu. Mazu, KanjiJukugo o sono mama yomu to [NITI][HON~] to narimasu. Yamato Jidai wa [NITI] wa "nit" de ari, [HON~] wa "pon" de atta koto ka…

Roomaji no tsuzuri de semeru mono to mamoru mono

Kono Blog wa Gensoku to shite Kunrei-shiki no wakugumi o Kouryo shita ue de, yoriyoi Roomaji no tame ni Kakuchou o shite imasu. Semeru mono "ô" ka "ou" ka? Kunrei-shiki o Sonchou sureba "ô" na no desu ga, kono Blog de wa "ou" desu. Nando …

Nihongo no Onsetsu

Konkai wa Nihongo no Onsetsu o matomemasu. Nihongo ni wa, "a, e, i, o, u" no Boin, "w, y" no HanBoin, "b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, q, r, s, sh, t, ts, z" no Shiin ga arimasu. Onsetsu wa Shiin de hajimari HanBoin o hasami Boin de owa…

Nihongo no Onso

Nihongo no Onso o matomete mimasu. Mazu, Boin wa "a, e, i, o, u" de, HanBoin wa "w, y" desu. Tsugi ni, "Xa" de arawaseru "X" wa Dokuritsu shita Onso desu. ba, da, ga, ha, ka, ma, na, pa, ra, sa, ta, za Soshite, "Xi != Xyi" to naru "Xy" wa…

Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: WA-gyou

Yomaseru tame no Roomaji de wa, WA-gyou wa, "wa" o nozoki, Gairai-on de nomi tsukawaremasu. Yomaseru tame no Roomaji Hebon wa we wi wo Kana-Moji [WA] [Ue] [Ui] [Uo] Tokoro ga, kana-Moji ni wa, Koyuu no WA-gyou [WE][WI][WO] ga arimasu. Heb…

Kana-Moji Nyuuryokuyou Roomaji: Yotsugana

Yomaseru tame no Roomaji de wa, yomikata ga onaji na tame, kana-Moji [SI"] to [TI"], [SU"] to [TU"] no Kubetsu o shimasen. Kono 4-tsu no kana-Moji no koto o yotsu-gana to iimasu. Yomaseru tame no Roomaji Hebon ja ji jo ju zu Kana-Moji [SI…

Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: JIS X 4063

Roomaji Nyuuryoku Roomaji ni wa, yomaseru tame no Roomaji to kanaMoji o Nyuuryoku suru tame no Roomaji ga ari-masu. Kana-Moji o Nyuuryoku suru tame no Roomaji to shite JIS X 4063 ga ari-masu. Kunrei-shiki ni fukumarenai tsuzuri o Shoukai s…

Kunrei-shiki kara michibiki-dasu Hebon-shiki to Nihon-shiki

Roomaji no tsuzurikata: Monbu-Kagaku-shou Hebon-shiki mo Nihon-shiki mo Kunrei-shiki kara michibiki-dase-masu. Kunrei-shiki ni fukumarenai kimari o tsuke-kuwaeru dake de, Hebon-shiki to Nihon-shiki ga dekiagari-masu. Kunrei-shiki (Kunrei D…

Kana-Moji no Dairi Hyouki

Kono Blog de wa, kana-Moji o Chokusetsu kaku koto wa shi-masen. Sono kawari ni Dairi-Hyouki o mochii-masu. Riyuu to shite, kana-Moji no katachi o Chokusetsu miseru to kana-Moji o Kyakkan-shi dekinaku naru kara desu. Dairi-Hyouki wa Arufab…

S Caron de okikaeru "sh" to "ch"

Hebon-shiki no "ts" o "c" ni okikaeru to ShinNihon-shiki ni chikaku nari-masu. Konkai wa "sh" o "š" ni okikaete mi-masu. sa shi su se so sha shu sho sh → š sa ši su se so sha shu sho "sha, shu, sho" o okikaenai no wa Youon no Imeeji (Imag…

Wogura Hyakunin Issyu

"Wogura Hyakunin Issyu" o Shoukai shi-masu. 1. Tendi Tenwau Aki no ta no kariho no iho no toma wo arami wa ga koromode ha tuyu ni nuretutu 2. Ditou Tenwau Haru sugite natu kinikerasi sirotahe no koromo hosu tehu ama no kaguyama 3. Kakinomo…

HA-gyou Tenko-on

Rekishi-teki-kanazukai de [HA][HE][HI][HO][HU] to tsuzuru kana-Moji wa, "wa, e, i, o, u" to yomu koto ga ari-masu. Korera no yomi o HA-gyou Tenko-on[*1] to yobi-masu. [HA][HE][HI][HO][HU] wa, Heian Jidai yori mae wa "pa, pe, pi, po, pu" t…

Wakachigami no meyasu

Wakachigani no meyasu o Setsumei shi-masu. Katsuyou shi-nai kotoba (Meishi, Daimeishi, Fukushi, Rentai-shi, Setsuzoku-shi, Kandou-shi, Joshi) Kokugo-Jiten no midashi-go o wakachigaki no katamari to shi-masu. Katsuyou suru kotoba (Doushi, …

Hebon-shiki no "ts" wa ShinNihon-shiki no "c" ka?

Konkai no kakikomi wa watashi no Kojin-teki na kangae desu. Hepburn Sensei ya Hattori Sensei ga itta wake de wa arimasen. Tada, Hebon-shiki ya ShinNihon-shiki o Rikai suru ni wa, "ts = c" to kangaeru hou ga wakari-yasuku nari-masu. Hebon …

Roomaji to Godan-Katsuyou-Doushi

Hebon-shiki no Hihan-Zairyou to shite, Doushi no Katsuyou-Hyou ga Fukuzatsu da to iu no ga ari-masu. Yondan-Katsuyou (Bungo-Bun)*1 B G H K M R S T tobu kogu ahu aku amu uru osu utu Mizen -a tob- kog- ah- ak- am- ur- os- ut- Renqyou -i tob…

AIUEOVKGSZJTDCQNHBPFMYRW

Moshi, Roomaji de 50onzu no narabi o arawasu to sureba, Taitoru (Title) no you na narabi ni naru no ka mo shire-masen. Nihion-shiki o Kijun ni suru to, Boin-ji "AIUEO" de hajimari, Shiin-ji to HanBoin-ji ga "KGSZTDNHBPMYRW" de tsuzuki-mas…

Fuzoku-go [WO] no tsuzuri

Fuzoku-go [WO] o, "o" de wa naku sono mama "wo" to tsuzutte iru Shiryou ga ari-masu. 1911-nen ni Soukan sareta "RÔMAZI SEKAI *1" to iu Gekkan-shi desu. Kore wa Nihon-shiki ni motozuita Zasshi de, "wo" o sono mama de tsuzutte imasu. Hoka n…

Rekishi-teki kanazukai

Nihon-go o kataru ni wa Rekishi-teki-kanazukai no Chishiki mo Hitsuyou desu. Rekishi-teki-kanazukai ni wa Nihon-shiki Roomaji o tsukai-masu. Ippou, Gendai-kanazukai ni wa Hebon-shiki Roomaji o tsukai-masu. Iroha uta Rekishi-teki Iro ha ni…

Hebon-shiki, Kunrei-shiki, ShinNihon-shiki, 99-shiki no chigai

Hebon-shiki, Kunrei-shiki, ShinNihon-shiki, 99-shiki no chigai o matome-masu. Kakko-nai no tsuzuri wa Gairai-on de tsukai-masu. Hebon cha (che) chi cho chu (di) (du) (dyu) ShinNihon cya (cye) ci cyo cyu (di) (du) (dyu) Kunrei tya (tye) ti…

99-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

"99-shiki" Nihon-go no Roomaji Hyouki 99-shiki Roomaji o Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, d, f, g, h, k, m, n, p, r, s, t, ts, v, z HanBoin-ji: j, w, y Kumiawase: (Shiin-ji + )(HanBoin-ji + )Boin-ji a e i o u a e o u i…