Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (86-91) Dai 86-jou: Naikaku wa, Mai-Kaikei-Nendo no Yosan wo Sakusei shi, Kokka ni Teishutsu shite, sono Shingi wo uke Giketsu wo henakereba naranai. Dai 87-jou: Yoken shigatai Yosan no Fusoku ni ateru tame,…

Shuusei Hebon-shiki

(2018/09/01) Shuusei Hebon-shiki wo Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou wa Eigo no Saito (=site)*1 de miru koto ga deki-masu. PDF no "Japanese Kana romanization" wo mite kudasai. Teeburu (=Table) 1 [+A] [+I] [+U] [+E] [+O] a i u e o [K+] ka …

Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2018/08/14) Dai 7-shou: Zaisei (83-85) Dai 83-jou: Kuni no Zaisei wo Shori suru Kengen wa, Kokka no Giketsu ni motozuite, kore wo Koushi shinakereba naranai. Dai 84-jou: Arata ni Sozei wo ka-shi, mata wa Genkou no Sozei wo Henkou suru ni …

Fukugou-go to shite atsukau Fuzoku-go

(2018/09/09) Fuzoku-go ni wa Fukugou-go to magirawashii mono ga ari-masu. Kono Blog de wa Bunpou-jou tatoe Fuzoku-go de mo, Fukugou-go to onaji katachi ni naru mono wa Fukugou-go to shite atsukai, wakachi-gaki wo shi-masu. Atehamaru Fuzoku…

Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

(2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (81-82) Dai 81-jou: Saikou-Saiban-sho wa, Issai no Houritsu, Meirei, Kisoku mata wa Shobun ga Kenpou ni Tekigou suru ka shinai ka wo Kettei suru Kengen wo yuu-suru Shuushin-Saiban-sho de aru. Dai 82-jou: Sai…

Kunrei-shiki kara Kunrei-Teigi e

(2018/09/22) Kono Blog de tsukau Yougo wo Seiri shi-masu. Kunrei-shiki to iu Yougo wa 1937-nen no Kunrei-Teigi*1 ka 1954-nen no Kunrei-Teigi*2 Dai 1-hyou wo shimesu Koyuu-Meishi to shite tsukawareru koto ga ooi no de, 1954-nen no Kokuji de…

Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2018/08/14) Dai 6-shou: Shihou (76-80) Dai 76-jou: Subete Shihou-ken wa, Saikou-Saiban-sho oyobi Houritsu no sadameru tokoro ni yori Setchi suru Kakyuu-Saiban-sho ni zoku-suru. 2: Tokubetsu-Saiban-sho wa, kore wo Setchi suru koto ga dekin…

Kanjion no Kigou to Doushi no Katsuyou

(2018/07/28) Kanji-on no Ichiran*1 de Shoukai shita Kigou wa sono mama yamato kotoba ni mo tsukae-masu. Koko de wa Doushi no Katsuyou ni tsukatte mi-masu. Godan-Katsuyou B G K M N R S T 'W tobu kogu aku amu shinu uru osu utsu aü Mizen -a t…

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (71-75) Dai 71-jou: Zen 2-jou no baai ni wa, Naikaku wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin ga Ninmei sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu wo okonau. Dai 72-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Naikaku wo Daihyou shit…

Diacritical Mark no Nyuuryoku

(2018/08/01) Kono Blog de wa Kigou-rui wo tsukawazu ni Roomaji wo tsukau koto ni omoki wo oite i-masu. Tada, Kigou-rui wo tsukawazaru wo enai baai mo ari-masu. Koko de shitte oku to Benri na Diacritical Mark to sono Nyuuryoku-hou wo Shouka…

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

(2018/08/05) Dai 5-shou: Naikaku (65-70) Dai 65-jou: Gyousei-ken wa, Naikaku ni zoku-suru. Dai 66-jou: Naikaku wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Shuchou taru Naikaku-Souri-Daijin oyobi sono Ta no Kokumu-Daijin de kore wo Soshik…

1937-nen Kunrei-Teigi no Roomaji

(2018/08/06) Kunrei-Teigi no Roomaji ni wa 1954-nen*1 ni Kokuji sareru mae ni 1937-nen ni Kokuji sareta mono ga ari-masu. Furoku to shite Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou ga Rekishi-teki kanazukai de aru tame, Rekishi-teki kanazukai wo sh…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (61-64) Dai 61-jou: Jouyaku no Teiketsu ni Hitsuyou na Kokkai no Shounin ni tsuite wa, Zenjou Dai 2-kou no Kitei wo Junqyou suru. Dai 62-jou: Ryougiin wa, onoqono Kokusei ni kan-suru Chousa wo okonai, kore n…

Kanji Jukugo no Kugiri-kata

(2018/08/25) Nihon-go kara Kanji to katakana ga naku natte shimattara, dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka wakaranaku natte shimai-masu. Tada, Genzai wa dono kotoba ga Kanji-Jukugo ka dono kotoba ga Gairai-go ka ooyo…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

(2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (56-60) Dai 56-jou: Ryougiin wa, onoqono sono Sou-Giin no 3-bun no 1 Ijou no Shusseki ga nakereba, Giji wo hiraki, Giketsu suru koto ga dekinai. 2: Ryougiin no Giji wa, kono Kenpou ni Tokubetsu no sadame no …

Passport-shiki ni yoru Gairai-on e no Kakuchou

(2018/08/06) Hebon-shiki Roomaji tsuzirikata-hyou Pasupooto-shiki (=Passport-shiki) Roomaji wo Shoukai shi-masu. Boin-ji: a, e, i, o, u Shiin-ji: b, ch, d, f, g, h, j, k, m, n, p, r, s, sh, t, ts, z Han-Boin-ji: w, y Kumiawase: (Shiin-ji +…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (51-55)

(2018/08/05) Dai 4-shou: Kokkai (51-55) Dai 51-jou: Ryougiin no Giin wa, Giin de okonatta Enzetsu, Touron mata wa Hyouketsu ni tsuite, Ingai de Sekinin wo towarenai. Dai 52-jou: Kokkai no Joukai wa, Maitoshi Ikkai kore wo Shoushuu suru. Da…

Caron to Stroke de [SA][SA"][TA][TA"]-gyou wo shimesu

(2018/08/02) Kunrei Dai 1-hyou de wa [TA]-gyou wo subete onaji Shiin "t" de arawashi-masu ga, sore ni tamerai ga aru hito mo iru to omoi-masu. Soko de kotonaru Shiin wo shimesu tame ni, Daiakuritikaru Maaku (=Diacritical Mark) no Karon (=C…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (46-50)

Dai 4-shou: Kokkai (46-50) Dai 46-jou: Sangiin-Giin no Ninki wa, 6-nen to shi, 3-nen goto ni Giin no Hansuu wo Kaisen suru. Dai 47-jou: Senkyo-ku, Touhyou no Houhou sono Ta Ryougiin no Giin no Senkyo ni kan-suru Jikou wa, Houritsu de kore …

Circumflex to Macron de Chouon

Mae no Kiji de wa Daiereshisu (=Diaeresis) to Ringu (=Ring) wo Shiin-ji ni tai-shite tsukai-mashita. PC de wa Subete no kumi-awase ga Hyouji deki-mashita ga, Sumafo (Smart phone) de wa, ikutsu ka no Moji ga umaku Hyouji deki-masen deshita…

Nipponkoku Kenpou: Dai 4-Shou (41-45)

Dai 4-Shou: Kokkai (41-45) Dai 41-Jou: Kokkai wa, Kokken no Saikou-Kikan de atte, kuni no Yuiitsu no Rippou-Kikan de aru. Dai 42-Jou: Kokkai wa, Shuugiin oyobi Sangiin de kore wo Kousei suru. Dai 43-Jou: Ryougiin wa, Zen-Kokumin wo Daihyou…

Diaeresis to Ring de Dakuon to Han-Dakuon

Yunikoodo (=Unicode) ni wa kumi-awase-you no Moji to naka ni Daiereshisu (=Diaeresis) to Ringu (=Ring) ga ari-masu. Korera wo tsukatte Dakuon to Han-Dakuon wo shimeshite mi-masu. B Ḧ Ḧ b ḧ ḧ D T̈ T̈ d ẗ ẗ G K…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (36-40)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (36-40) Dai 36-Jou: Koumuin ni yoru Goumon oyobi Zangyaku na Keibatsu wa, Zettai ni kore wo Kin-zuru. Dai 37-Jou: Subte Keiji-jiken ni oite wa, Hikokunin wa, Kouhei na Saibansho no Jinsoku na Koukai-…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (31-35)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (31-35) Dai 31-Jou: Nanpito mo, Houritsu no sadameru tetsuzuki ni yoranakereba, sono Seimei moshiku wa Jiyuu wo ubaware, mata wa sono Ta no Keibatsu wo Ka-serarenai. Dai 32-Jou: Nanpito mo, Saibansho…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (26-30)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (26-30) Dai 26-Jou: Subete Kokumin wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Nouryoku ni Ou-jite, hitoshiku Kyouiku wo ukeru Kenri wo Yuu-suru. 2: Subete Kokumin wa, Houritsu no sadameru tokoro n…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (21-25)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (21-25) Dai 21-Jou: Shuukai, Kessha oyobi Genron, Shuppan sono Ta Issai no Hyougen no Jiyuu wa, kore wo Hoshou suru. 2: Kenqetsu wa, kore wo shite wa naranai. Tsuushin no Himitsu wa, kore wo okashite…

"OO" no tsuzuri wo fukumu kotoba

Gendai Kanazukai : Monbu Kagaku-shou Gendai kanazukai ni wa "oo" wo fukumu kotoba ga ikutsu ka ari-masu. Korera wa Rekishi-teki kanazukai de wa "oho" ka "owo" to iu oto wo fukumu mono deshita. Roomaji Gendai Rekishi-teki [HO] hoo [HO O] [H…

Rekishi-teki kanazukai to Gairai-on

Kunrei-Teigi ni wa Hebon-shiki de tsukawarezu, Rekishi-teki kanazukai Senqyou ni nattari Gairai-on ni Tenqyou saretari suru tsuzuri ga ari-masu. di du dya dyo dyu Rekishi [TI"] [TU"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu] Gairai-on [TE"i] [TO"u] [TE"yu]…

Kunrei-Teigi to Blog de tsukau Roomaji to no Kankei

Kono Blog de tsukatte iru Roomaj no tsuzuri to Kunrei-Teigi to no Kankei wo aratamete matomete mi-masu. Kana-Moji ni wa Dairi-Hyouki*1 wo tsukai-masu. Kunrei-Teigi 1954-nen Kunrei-Teigi no Roomaji - Roomaji Blog Wepimosezu Dai 2 hyou: Heb…

Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (16-20)

Dai 3-Shou: Kokumin no Kenri oyobi Gimu (16-20) Dai 16-Jou: Nanpito mo, Songai no Kyuusai, Koumuin no Himen, Houritsu, Meirei mata wa Kisoku no Seitei, Haishi mata wa Kaisei sono Ta no Jikou ni Kan-shi, Heion ni Seigan suru Kenri wo Yuu-sh…