Nippon-koku Kenpou: Dai 9-shou (96)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 9-shou章: Kaisei改正 (92-95) Dai第 96-jou条: Kono Kenpou憲法 no Kaisei改正 wa, Kaku-Giin各議院 no Sou-Giin総議員 no San-bun三分 n…

Kunqyomi no Ichiran: "SH" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana shiawase 幸 se shia'wase shiba 芝 shibaru 縛 ru shiboru 搾絞 ru shibu 渋 shibui 渋 i shiburu 渋 ru shigeru 茂 ru shiiru 強 iru shiïru shiitageru 虐 geru shiïtageru shika 鹿 shikaru 叱 ru shik…

Nippon-koku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 8-shou章: Chihou-Jichi地方自治 (92-95) Dai第 92-jou条: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Soshiki組織 oyobi Unqei運営 ni kan…

Kunqyomi no Ichiran: "SE" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana se 瀬背 sebamaru 狭 maru sebameru 狭 meru sei 背 seki 関 semai 狭 i semaru 迫 ru semeru 攻責 meru seru 競 ru

Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (86-91) Dai第 86-jou条: Naiaku内閣 wa, Mai-Kaikei-Nendo毎会計年度 no Yosan予算 wo Sakusei作成 shi, Kokkai…

Kunqyomi no Ichiran: "SA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sabaku 裁 ku sabi 寂 sabireru 寂 reru sabishii 寂 shii sachi 幸 sadaka 定 ka sadamaru 定 maru sadameru 定 meru saegiru 遮 ru saëgiru sagaru 下 garu sagasu 捜探 su sageru 下提 geru sagesumu 蔑…

Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (83-85) Dai第 83-jou条: Kuni no Zaisei財政 wo Shori処理 suru Kengen権限 wa, Kokkai国会 no Giketsu議決 ni …

Kunqyomi no Ichiran: "O" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana o 小尾緒雄 'o obi 帯 obiru 帯 biru obiyakasu 脅 kasu oboeru 覚 eru oboreru 溺 reru ochiiru 陥 ru ochiru 落 chiru odayaka 穏 yaka odokasu 脅 kasu odori 踊 ri 'odori odorokasu 驚 kasu odoroku …

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (81-82) Dai第 81-jou条: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Issai一切 no Houritsu法律, Meirei命令, Kisoku規則…

Kunqyomi no Ichiran: "NU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nugeru 脱 geru nugu 脱 gu nuguu 拭 u nuguü nukaru 抜 karu nukasu 抜 kasu nukeru 抜 keru nuku 抜 ku numa 沼 nuno 布 nuru 塗 ru nushi 主 nusumu 盗 mu nuu 縫 u nuü

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (76-80) Dai第 76-jou条: Subete Shihou-ken司法権 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 oyobi Houritsu法律 no sad…

Kunqyomi no Ichiran: "NO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana no 野 nobasu 伸延 basu noberu 伸延述 beru nobiru 伸延 biru noboru 上昇登 ru noboseru 上 seru nobosu 上 su nochi 後 nodo 喉 nogareru 逃 reru nogasu 逃 su noki 軒 nokoru 残 ru nokosu 残 su nomu…

Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 5-shou章: Naikaku内閣 (65-70) Dai第 71-jou条: Zen-2-jou前二条 no baai ni wa, Naikaku内閣 wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin内閣…

Kunqyomi no Ichiran: "NI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ni 荷 nibui 鈍 i niburu 鈍 ru nieru 煮 eru nigai 苦 i nigaru 苦 ru nigasu 逃 gasu nigeru 逃 geru nigiru 握 ru nigoru 濁 ru nigosu 濁 su nii 新 niï niji 虹 nikui 憎 i nikumu 憎 mu nikurashii …

Nippon-koku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 5-shou章: Naikaku内閣 (65-70) Dai第 65-jou条: Gyousei-ken行政権 wa, Nakaku内閣 ni zoku属-suru. Dai第 66-jou条: Naikaku内閣 wa,…

Kunqyomi no Ichiran: "NE" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ne 値根音 nebaru 粘 ru negau 願 u negaü nekasu 寝 kasu neko 猫 nemui 眠 i nemuru 眠 ru nengoro 懇 ro nerau 狙 u neraü neru 寝 ru neru 練 ru netamu 妬 mu

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (61-64)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (61-64) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (61-64) Dai第 61-jou条: Jouyaku条約 no Teiketsu締結 ni Hitsuyou必要 na Kokkai国会 no Shounin承認 ni tsuit…

Kunqyomi no Ichiran: "NA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nae 苗 naë naeru 萎 eru nagai 永長 i nagameru 眺 meru nagareru 流 reru nagasu 流 su nagekawashii 嘆 kawashii nageka'washii nageku 嘆 ku nageru 投 geru nagomu 和 mu nagoyaka 和 yaka naguru 殴 …

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (56-60)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (56-60) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (56-60) Dai第 56-jou条: Ryou-Giin両議院 wa, ono-ono sono Sou-Giin総議員 no 3-bun分 no 1 Ijou以上 no Shuss…

Kunqyomi no Ichiran: "MU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mu 六 mugi 麦 mukaeru 迎 eru mukaëru mukashi 昔 mukau 向 kau mukaü mukeru 向 keru muko 婿 mukou 向 kou mukøu muku 向 ku mukuiru 報 iru mune 旨棟胸 muqtsu 六 tsu mura 村 murasaki 紫 murasu 蒸 …

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (51-55)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (51-55) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (51-55) Dai第 51-jou条: Ryou-Giin両議院 no Giin議員 wa, Giin議院 de okonatta Enzetsu演説, Touron討論 mata…

Kunqyomi no Ichiran: "MO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mo 喪藻 mochi 餅 mochiiru 用 iru mochi'iru modoru 戻 ru modosu 戻 su moeru 燃 eru moguru 潜 ru momo 桃 monme 匁 mono 物者 moqpara 専 ra moqtomo 最 mo morasu 漏 rasu moreru 漏 reru mori 守森 m…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (46-50)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-shou (46-50) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (46-50) Dai第 46-jou条: San-Giin-Giin参議院議員 no Ninki任期 wa, 6-nen年 to shi, 3-nen年-goto ni Giin議員…

Kunqyomi no Ichiran: "MI" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana mi 三実身 michi 道 michibiku 導 ku michiru 満 chiru midara 淫 ra midareru 乱 reru midasu 乱 su midori 緑 mieru 見 eru migaku 磨 ku migi 右 mijikai 短 i mijime 惨 me miki 幹 mikotonori 詔 mimi…

Nippon-koku Kenpou: Dai 4-shou (41-45)

(2019/02/17) Nipponkoku Kenpou: Dai 4-Shou (41-45) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 4-shou章: Kokkai国会 (41-45) Dai第 41-jou条: Kokkai国会 wa, Kokken国権 no Saikou-Kikan最高機関 de atte, kuni no Yuiitsu唯一 no…

Kunqyomi no Ichiran: "ME" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana me 女目芽雌 megumu 恵 mu meguru 巡 ru meshi 飯 mesu 召 su mesu 雌 mezurashii 珍 shii me'zurashii

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (36-40)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (36-40) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (36-40) Dai第 36-jou条: Koumu-in公務員 ni yoru Goumon拷問 oyobi Zangyaku残虐…

Kunqyomi no Ichiran: "MA" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ma 真間 maboroshi 幻 machi 町街 mado 窓 madou 惑 u madoü mae 前 maë magaru 曲 garu mageru 曲 geru magirasu 紛 rasu magirawashii 紛 rawashii magira'washii magirawasu 紛 rawasu magira'wasu magi…

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (31-35)

(2019/02/12) Nipponkoku Kenpou: Dai 3-Shou (31-35) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 3-shou章: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (31-35) Dai第 31-jou条: Nanpito mo, Houritsu法律 no sadameru tetsuzuki ni yo…

Kunqyomi no Ichiran: "KU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana kubaru 配 ru kubi 首 kuchi 口 kuchibiru 唇 kuchiru 朽 chiru kuda 管 kudakeru 砕 keru kudaku 砕 ku kudaru 下 ru kudasaru 下 saru kudasu 下 su kuiru 悔 iru kujira 鯨 ku'jira kuki 茎 kuma 熊 kum…