Kunqyomi no Ichiran: "I" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana i 井 'i ichi 市 ichijirushii 著 shii idaku 抱 ku idomu 挑 mu ie 家 ië ieru 癒 eru ikaru 怒 ru ikasu 生 kasu ike 池 ikeru 生 keru iki 息粋 ikidooru 憤 ru ikidoöru ikioi 勢 i ikiöï ikiru 生 kir…

Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5)

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 1-shou章: Tennou天皇 (1-5) Dai第 1-jou条: Tennou天皇 wa, Nippon-koku日本国 no Shouchou象徴 de ari Nippon-Kokumin-Tougou日本国民…

Kunqyomi no Ichiran: "HO" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ho 帆穂 hodo 程 hodokosu 施 su hogaraka 朗 raka hoka 他外 hoko 矛 hokorobiru 綻 biru hokoru 誇 ru homare 誉 re homeru 褒 meru hone 骨 honoo 炎 honoö hoo 頬 hoö hoqsuru 欲 suru hora 洞 hori 堀…

Nippon-koku Kenpou: Zenbun

(2019/01/22) Nipponkoku Kenpou Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku日本国 Kenpou憲法: Zenbun前文 Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seitou正当 ni Senkyo選挙 sareta Kokkai国会 ni okeru Daihyou-sha代表者 wo tsuu通-jite Kou…

Kunqyomi no Ichiran: "HI" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana hi 日氷火灯 hibiku 響 ku hidari 左 hieru 冷 eru higashi 東 hiideru 秀 deru hiji 肘 hi'ji hikaeru 控 eru hikaëru hikari 光 hikaru 光 ru hikeru 引 keru hiki 匹 hikiiru 率 iru hiki'iru hiku 引弾…

Kanji no Ruby wo furu

(2019/01/27) Roomaji Blog*1 wo Kaisetsu開設 shite, 1-nen年 Ijou以上 Keika経過 shi-mashita. Shuu週 2-kai回 no Pace de Teiki-teki定期的 ni Koushin更新 shite i-masu. Ai-kawarazu, Access-suu数 ga nobinai Joukyou状況 desu. Kojin-teki個人的 ni m…

Kunqyomi no Ichiran: "HE" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana hebi 蛇 hedataru 隔 taru hedateru 隔 teru herasu 減 rasu heru 減 ru heru 経 ru

Gengou no Ichiran

(2019/01/19) Gengou-Ichiran Nippon-shi Shiryou-shitsu Kakko-nai wa Hokuchou no Gengou Rekishi-gana → *1 Seireki Yomi-gana Rekishi-gana Kanji 645 Taika Taik'a 大化 650 Hakuchi 白雉 654 686 Shuchou Shuchöu 朱鳥 686 701 Taihou 大宝 704 Kyouun…

Kunqyomi no Ichiran: "HA" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ha 刃歯端羽葉 haba 幅 habamu 阻 mu habuku 省 ku hachi 蜂 hada 肌 hadaka 裸 hae 栄 e haeru 映栄生 eru hagane 鋼 hagareru 剥 gareru hagasu 剥 gasu hagemasu 励 masu hagemu 励 mu hageru 剥 geru h…

Koushitsu Tenpan: Mokuji

(2018/11/17) Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4) - Roomaji Blog Wepimosezu Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (5-10) - Roomaji Blog Wepimosezu Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (11-15) - Roomaji Blog Wepimosezu Koushitsu Tenpan: Dai 3-shou (16-21) - R…

Kunqyomi no Ichiran: "G" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana gake 崖 gara 柄 gawa 側 ga'wa

Koushitsu Tenpan: Fusoku

(2018/11/17) Fusoku 1: Kono Houritsu wa, Nippon-koku Kenpou Shikou no hi (Shouwa 22-nen 5-gatsu 3-nichi) kara, kore wo Shikou suru. 2: Genzai no Kouzoku wa, kono Houritsu ni yoru Kouzoku to shi, Dai 6-jou no Kitei no Tekiyou ni tsuite wa, …

Kunqyomi no Ichiran: "F" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana fuchi 縁 fuda 札 fude 筆 fue 笛 fueru 増殖 eru fuji 藤 fukai 深 i fukamaru 深 maru fukameru 深 meru fukasu 更 kasu fukeru 更老 keru fuku 吹噴拭 ku fukumeru 含 meru fukumu 含 mu fukuramu 膨 ra…

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (36-37)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (36-37) Dai 36-jou: Giin wa, Jibun no Rigai ni Tokubetsu no Kankei no aru Giji ni wa, Sanqyo suru koto ga dekinai. Dai 37-jou: Koushitsu-Kaigi wa, kono Houritsu oyobi Ta no Houritsu ni motozuku Keng…

Kunqyomi no Ichiran: "E" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana e 柄江 e 重 ë e 餌 'e eda 枝 egaku 描 ku 'egaku emu 笑 mu 'emu erabu 選 bu erai 偉 i eri 襟 eru 得獲 ru esa 餌 'esa

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (31-35)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (31-35) Dai 31-jou: Dai 28-jou oyobi Zenjou ni oite, Shuugiin no Gichou, Fuku-Giin mata wa Giin to aru no wa, Shuugiin ga Kaisan sareta toki wa, Kounin-sha no sadamaru made wa, ono-ono Kaisan no Sai…

Kunqyomi no Ichiran: "D" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana daku 抱 ku damaru 黙 ru dare 誰 dasu 出 su deru 出 ru donburi 丼 dono 殿 doro 泥

Koushitsu Tenpan: Dai 5-shou (28-30)

(2018/11/17) Dai 5-shou: Koushitsu-Kaigi (28-30) Dai 28-jou: Koushitsu-Kaigi wa, Giin 10-nin de kore wo Sosiki suru. 2: Giin wa, Kouzoku 2-nin, Shuugiin oyobi Sangiin no Gichou oyobi Fuku-Gichou, Naikaku-Souri-Daijin, Kunai-chou no Chou na…

Kunqyomi no Ichiran: "C" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana chi 乳千血 chi'jimaru 縮 maru chi'jimeru 縮 meru chi'jimu 縮 mu chi'jirasu 縮 rasu chi'jireru 縮 reru chichi 乳父 chigaeru 違 eru chigaëru chigau 違 u chigaü chigiru 契 ru chiisai 小 sai chiï…

Koushitsu Tenpan: Dai 4-shou (22-27)

(2018/11/17) Dai 4-shou: Seinen, Keishou, Sokui no Rei, Taisou no Rei, Koutou-fu oyobi Ryoubo (22-27) Dai 22-jou: Tennou, Koutaishi oyobi Koutaison no Seinen wa, 18-nen to suru. Dai 23-jou: Tennou, Kougou, Tai-Koutaigou oyobi Koutaigou no …

Kunqyomi no Ichiran: "B" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ba 場 bakasu 化 kasu bakeru 化 keru be 辺 beni 紅 buta 豚

Koushitsu Tenpan: Dai 3-shou (16-21)

(2018/11/17) Dai 3-shou: Sesshou (16-21) Dai 16-jou: Tennou ga Seinen ni taq-shinai toki wa, Sesshou wo oku. 2: Tennou ga, Seishin moshiku wa Shintai no Juukan mata wa Juudai na Jiko ni yori, Kokuji ni kan-suru Koui wo mizukara suru koto g…

Kunqyomi no Ichiran: "A" de hajimaru yomi

(2018/11/17) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana abaku 暴 ku abareru 暴 reru abiru 浴 biru abiseru 浴 biseru abunai 危 nai abura 油脂 agaru 上挙揚 garu ageru 上挙揚 geru ago 顎 ai 相 aï ai 藍 a'i aida 間 aïda aji 味 a'ji ajiwau 味 wau a'ji'…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (11-15)

(2018/10/14) Dai 2-shou: Kouzoku (11-15) Dai 11-jou: Nenrei 15-nen Ijou no Nai-Shinnou, Ou oyobi Joou wa, sono Ishi ni motozuki, Koushitsu-Kaigi no Gi ni yori, Kouzoku no mibun wo hanareru. 2: Sinnou (Koutaishi oyobi Koutaison wo nozoku.),…

Accent no shirushi to Doushi no Katsuyou

(2018/08/25) Akusento (Accent) no shirushi wa, Doushi no Katsuyou ni mo tsukae-masu. Tadashi, Akusento wa Chouhou ya Jidai ni yotte kawari-yasuku, Akusento ga kotonatte ite mo, machigai to wa iezu, Seisho-hou (Orthography) ni kumikomu no w…

Koushitsu Tenpan: Dai 2-shou (5-10)

(2018/09/01) Dai 2-shou: Kouzoku (5-10) Dai 5-jou: Kougou, Tai-Koutaigou, Koutaigou, Shinnou, Sinnou-hi, Ou, Ouhi oyobi Joou wo Kouzoku to suru. Dai 6-jou: Chakushutsu no Koushi oyobi Chakunan-kei-Chakushutsu no Kouson wa, otoko wo Sinnou,…

Accent no shirushi

(2018/08/23) Nihon-go ni wa Koutei Akusento (Accent) ga ari-masu. Koutei Akusento wa Kyoujaku Akusento to kotonari-masu. Kyoujaku Akusento wa aru Tokutei no Onsetsu ga tsuyoku, sono hoka wa yowai no ni tai-shite, Koutei Akusento wa takai J…

Koushitsu Tenpan: Dai 1-shou (1-4)

(2018/09/01) Koushitsu Tenpan Dai 1-shou: Koui Keishou (1-4) Dai 1-jou: Koui wa, Koutou ni zoku-suru Dankei no Danshi ga, kore wo Keishou suru. Dai 2-jou: Koui wa, hidari no Junjo ni yori, Kouzoku ni, kore wo tsutaeru. (1) Kou-Choushi (2) …

Nipponkoku Kenpou: Mokuji

(2018/10/17) Nipponkoku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nipponkoku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Blog W…

Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

(2018/08/30) Dai 11-shou: Hosoku (100-103) Dai 100-jou: Kono Kenpou wa, Koufu no hi kara Kisan shite 6-ka-getsu wo Keika shita hi kara, kore wo Shikou suru. 2: Kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Houritsu no Seitei, Sangiin-Giin…