Kunqyomi no Ichiran: "YO" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana yo 世代四夜 yobu 呼 bu yogoreru 汚 reru yogosu 汚 su yoi 善良 i yoi 宵 yoï yoko 横 yome 嫁 yomu 詠読 mu yon 四 yoqtsu 四 tsu yorokobu 喜 bu yoru 因寄 ru yoru 夜 yoseru 寄 seru yoshi 由 yosoou…

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 3-shou (16-17)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 3-shou章: Kyouiku-Gyousei教育行政 (Kyouiku-Gousei教育行政) Dai第 16-jou条: Kyouiku教育 wa, Futou不当 na Shihai支配 ni fuku服-suru koto naku, kono Houritsu法律 oyobi Ta他 no Houritsu法律 no sadameru toko…

Kunqyomi no Ichiran: "YA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ya 八家屋弥矢 yabureru 敗破 reru yaburu 破 ru yado 宿 yadoru 宿 ru yadosu 宿 su yakata 館 yakeru 焼 keru yaku 焼 ku yama 山 yamai 病 yamaï yameru 辞 meru yami 闇 yamu 病 mu yanagi 柳 yaqtsu …

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (11-15)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 2-shou章 Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan関-suru Kihon基本 (Youji-ki幼児期 no Kyouiku教育) Dai第 11-jou条: Youji-ki幼児期 no Kyouiku教育 wa, Shougai生涯 ni wataru Jinkaku-Keisei人格形成 no Kiso基礎 wo t…

Kunqyomi no Ichiran: "W" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana wa 我輪 wakai 若 i wakareru 分 kareru wakareru 別 reru wakaru 分 karu wakasu 沸 kasu wakatsu 分 katsu wake 訳 wakeru 分 keru waki 脇 waku 枠 waku 沸湧 ku warabe 童 warau 笑 u waraü ware 我 wa…

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (8-10)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 2-shou章 Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan関-suru Kihon基本 (Shiritsu-Gakkou私立学校) Dai第 8-jou条: Shiritsu-Gakkou私立学校 no yuu有-suru ooyake公 no Seishitsu性質 oyobi Gakkou-Kyouiku学校教育 ni oite t…

Kunqyomi no Ichiran: "U" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ubau 奪 u ubaü ubu 産 uchi 内 ude 腕 ue 上 uë ueru 植飢 eru u'eru ugokasu 動 kasu ugoku 動 ku ui 初 uï ui 憂 i uji 氏 u'ji ukaberu 浮 kaberu ukabu 浮 kabu ukagau 伺 u ukagaü ukareru 浮 kareru…

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (5-7)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 2-shou章: Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan関-suru Kihon基本 (Gimu-Kyouiku義務教育) Dai第 5-jou条: Kokumin国民 wa sono Hogo保護 suru ko ni, Betsu別 ni Horitsu法律 de sadameru tokoro ni yori, Futsuu-Kyoui…

Kunqyomi no Ichiran: "TS" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana tsu 津 tsu'zukeru 続 keru tsu'zuku 続 ku tsu'zumi 鼓 tsuba 唾 tsubasa 翼 tsubo 坪 tsubu 粒 tsubureru 潰 reru tsubusu 潰 su tsuchi 土 tsuchikau 培 u tsuchikaü tsudou 集 u tsudoü tsugeru 告 ger…

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-4)

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Dai第 1-shou章: Kyoiku教育 no Mokuteki目的 oyobi Rinen理念 (Kyouiku教育 no Mokuteki目的) Dai第 1-jou条: Kyouiku教育 wa, Jinkaku人格 no Kansei完成 wo mezashi, Heiwa平和 de Minshu-teki民主的 na Kokka国家 oyobi …

Kunqyomi no Ichiran: "TO" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana to 十戸 tobasu 飛 basu tobira 扉 toboshii 乏 shii tobu 跳飛 bu todokeru 届 keru todokooru 滞 ru todokoöru todoku 届 ku togeru 遂 geru togu 研 gu toi 問 i toï tojiru 閉 jiru to'jiru tokasu 溶…

Kyouiku-Kihon-hou: Zenbun

(2019/08/24) Kyouiku-Kihon-hou Kyouiku-Kihon-hou教育基本法 Kyouiku-Kihon-hou教育基本法 (Shouwa昭和 22-nen年 Houritsu法律 Dai第 25-gou号) no Zenbu全部 wo Kaisei改正 suru. Mokuji目次 Zenbun前文 Dai第 1-shou章 Kyouiku教育 no Mokuteki目的 oyob…

Kunqyomi no Ichiran: "TE" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana te 手 tera 寺 terasu 照 rasu tereru 照 reru teru 照 ru

Nippon-koku Kenpou: subete

(2019/07/20) Nippon-koku Kenpou: Zenbun - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (1-5) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 1-shou (6-8) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku Kenpou: Dai 2-shou (9) - Roomaji Bl…

Kunqyomi no Ichiran: "TA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana ta 田 taba 束 taberu 食 beru tabi 度旅 tadachini 直 chini tadashi 但 shi tadashii 正 shii tadasu 正 su tadayou 漂 u tadayoü taeru 堪耐 eru taëru taeru 絶 eru tagai 互 i tagaï tagayasu 耕 su t…

Nippon-koku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 11-shou章: Saikou-Houki補則 (100-103) Dai第 100-jou条: Kono Kenpou憲法 wa, Koufu公布 no hi kara Kisan起算 shite Rokka-getsu…

Kunqyomi no Ichiran: "SU" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana su 州巣酢 suberu 滑統 ru subete 全 te sudeni 既 ni sue 末 su'e sueru 据 eru su'eru sugata 姿 sugi 杉 sugiru 過 giru sugosu 過 gosu sugureru 優 reru sui 酸 i suji 筋 su'ji sukasu 透 kasu suke …

Nippon-koku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 10-shou章: Saikou-Houki最高法規 (92-95) Dai第 97-jou条: Kono Kenpou憲法 ga Nippon-Kokumin日本国民 ni Hoshou保障 suru Kihon-te…

Kunqyomi no Ichiran: "SO" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sodateru 育 teru sodatsu 育 tsu sode 袖 soeru 添 eru soëru soko 底 sokonau 損 nau sokonaü sokoneru 損 neru somaru 染 maru someru 初染 meru somukeru 背 keru somuku 背 ku sonaeru 供備 eru sonaë…

Nippon-koku Kenpou: Dai 9-shou (96)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 9-shou (96) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 9-shou章: Kaisei改正 (92-95) Dai第 96-jou条: Kono Kenpou憲法 no Kaisei改正 wa, Kaku-Giin各議院 no Sou-Giin総議員 no San-bun三分 n…

Kunqyomi no Ichiran: "SH" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana shiawase 幸 se shia'wase shiba 芝 shibaru 縛 ru shiboru 搾絞 ru shibu 渋 shibui 渋 i shiburu 渋 ru shigeru 茂 ru shiiru 強 iru shiïru shiitageru 虐 geru shiïtageru shika 鹿 shikaru 叱 ru shik…

Nippon-koku Kenpou: Dai 8-shou (92-95)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 8-shou (92-95) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 8-shou章: Chihou-Jichi地方自治 (92-95) Dai第 92-jou条: Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Soshiki組織 oyobi Unqei運営 ni kan…

Kunqyomi no Ichiran: "SE" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana se 瀬背 sebamaru 狭 maru sebameru 狭 meru sei 背 seki 関 semai 狭 i semaru 迫 ru semeru 攻責 meru seru 競 ru

Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (86-91)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (86-91) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (86-91) Dai第 86-jou条: Naiaku内閣 wa, Mai-Kaikei-Nendo毎会計年度 no Yosan予算 wo Sakusei作成 shi, Kokkai…

Kunqyomi no Ichiran: "SA" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana sabaku 裁 ku sabi 寂 sabireru 寂 reru sabishii 寂 shii sachi 幸 sadaka 定 ka sadamaru 定 maru sadameru 定 meru saegiru 遮 ru saëgiru sagaru 下 garu sagasu 捜探 su sageru 下提 geru sagesumu 蔑…

Nippon-koku Kenpou: Dai 7-shou (83-85)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 7-shou (83-85) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 7-shou章: Zaisei財政 (83-85) Dai第 83-jou条: Kuni no Zaisei財政 wo Shori処理 suru Kengen権限 wa, Kokkai国会 no Giketsu議決 ni …

Kunqyomi no Ichiran: "O" de hajimaru yomi

(2019/04/28) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana o 小尾緒雄 'o obi 帯 obiru 帯 biru obiyakasu 脅 kasu oboeru 覚 eru oboreru 溺 reru ochiiru 陥 ru ochiru 落 chiru odayaka 穏 yaka odokasu 脅 kasu odori 踊 ri 'odori odorokasu 驚 kasu odoroku …

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (81-82) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (81-82) Dai第 81-jou条: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Issai一切 no Houritsu法律, Meirei命令, Kisoku規則…

Kunqyomi no Ichiran: "NU" de hajimaru yomi

(2019/01/05) Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana nugeru 脱 geru nugu 脱 gu nuguu 拭 u nuguü nukaru 抜 karu nukasu 抜 kasu nukeru 抜 keru nuku 抜 ku numa 沼 nuno 布 nuru 塗 ru nushi 主 nusumu 盗 mu nuu 縫 u nuü

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2019/04/27) Nipponkoku Kenpou: Dai 6-shou (76-80) - Roomaji Blog Wepimosezu Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai第 6-shou章: Shihou司法 (76-80) Dai第 76-jou条: Subete Shihou-ken司法権 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 oyobi Houritsu法律 no sad…