Kana-Moji Nyuuryoku-you Roomaji: JIS X 4063

  Roomaji ni wa, yomaseru tame no Roomaji to kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji ga ari-masu. Kana-Moji wo Nyuuryoku suru tame no Roomaji to shite JIS X 4063 ga ari-masu. Kunrei-Teigi ni fukumarenai tsuzuri wo Shoukai shi-masu.

[a] [e] [i] [o] [ya] [yo] [yu] [e] [u]
xa xe xi xo xya xyo xyu xu
[HU] fa
(hwa)
fe
(hwe)
fi
(hwi)
fo
(hwo)
(fyu)
(hwyu)
[I] (ye)
[KU] (kwa)
(qa)
(kwe)
(qe)
(kwi)
(qi)
(kwo)
(qo)
[KU"] (gwa)
[SI"] je
zye
(jya) (jyo) (jyu) [SI ] she
sye
[TE] (t'i)
thi
(t'yu)
(thu)
[TO] (t'u)
(twu)
[TE"] (d'i)
dhi
(d'yu)
dhu
[TO"] (d'u)
(dwu)
[TI] che
tye
(cya) (cyo) (cyu)
[TU] tsa tse (tsi) tso
[U] (we)
(whe)
(wi)
(whi)
(who)
[U"] (vu) (va) (ve) (vi) (vo) (vyu)
[N~] [tu] [wa] [WE] [WI]
nn xtu
(xtsu)
xwa wye wyi
 • Kakko nashi wa Hissu Jissou
 • Kakko ari wa Tuika Jissou

  "gwa", "kwa", "nn" ga Kunrei-Teigi to kotonari-masu. Kunrei-Teigi de wa "gwa" wa [GUwa], "kwa" wa [KUwa] desu ga, JIS X 4063 de wa, sorezore [GUa], [KUa] to nari-masu. Kono futatsu wa Gaitou-Moji ga kotonaru dake de, sore hodo Konran wa ari-masen. Tokoro ga, "nn" wa, tsugi no you ni Gaitou-Moji Igai mo kotonaru tsuzuri ga tsukuri-dasarete shimai, Konran no moto ni nari-masu.

Kana-Moji [ZE NI N~] [ZE N~ I N~] [ZE N~ NI N~]
Kunrei Zenin Zen'in Zennin
JIS X 4063 Zenin Zennin Zennnin

Kunrei-Teigi kara michibiki-dasu Hebon-shiki to Nippon-shiki

  Hebon-shiki mo Nippon-shiki mo Kunrei-Teigi kara michibiki-dase-masu. Kunrei-Teigi ni wazuka no Reigai wo tsuke-kuwaeru koto de, Hebon-shiki to Nippon-shiki ga dekiagari-masu.

Kunrei-shiki (Kunrei Dai 1-hyou)

A I U E O YA YU YO
a i u e o
K ka ki ku ke ko kya kyu kyo
S sa si su se so sya syu syo
T ta ti tu te to tya tyu tyo
N na ni nu ne no nya nyu nyo
H ha hi hu he ho hya hyu hyo
M ma mi mu me mo mya myu myo
Y ya (i) yu (e) yo
R ra ri ru re ro rya ryu ryo
W wa (i) (u) (e) (o)
G ga gi gu ge go gya gyu gyo
Z za zi zu ze zo zya zyu zyo
D da (zi) (zu) de do (zya) (zyu) (zyo)
B ba bi bu be bo bya byu byo
P pa pi pu pe po pya pyu pyo
 • Haneru-on: "n"
 • Haneru-on: "n'" ("a, i, u, e, o, y" no mae)
 • Tsumaru-on: "kk, ss, tt, pp" (Shiin-ji wo kasaneru)
 • Chouon: "â, î, û, ê, ô" (Circumflex wo tsukau)
 • Chouon: "AA, II, UU, EE, OO" (Oomoji de katu Circumflex ga tsukaenai toki)

Kunrei Dai 2-hyou

A I U O YA YU YO
SH sha shi shu sho
TS tsu
CH cha chi chu cho
F fu
J ja ji ju jo
D di du dya dyu dyo
KW kwa
GW gwa
W wo
 • Ue 5-Gyou wa Hebon-shiki ni Yurai suru tsuzuri
 • Shita 4-Gyou wa Nippon-shiki ni Yurai suru tsuzuri

Hebon-shiki (Kunrei Dai 1-hyou, Dai 2-hyou ue 5-gyou)

 • Shitasen wa Kunrei Dai 2-hyou no tsuzuri
A I U E O YA YU YO
a i u e o
K ka ki ku ke ko kya kyu kyo
S sa shi su se so sha shu sho
T ta chi tsu te to cha chu cho
N na ni nu ne no nya nyu nyo
H ha hi fu he ho hya hyu hyo
M ma mi mu me mo mya myu myo
Y ya (i) yu (e) yo
R ra ri ru re ro rya ryu ryo
W wa (i) (u) (e) (o)
G ga gi gu ge go gya gyu gyo
Z za ji zu ze zo ja ju jo
D da (ji) (zu) de do (ja) (ju) (jo)
B ba bi bu be bo bya byu byo
P pa pi pu pe po pya pyu pyo
 • Kunrei-Teigi ni fukumarenai kimari.
  • Haneru-on: "m" ("b, p, m" no mae)
  • Tsumaru-on: "t" ("ch" no mae)
  • Chouon: "ā, ī, ū, ē, ō" (Macron wo tsukau)

Nippon-shiki (Kunrei Dai 1-hyou, Dai 2-hyou shita 4-gyou)

 • Shitasen wa Kunrei Dai 2-hyou no tsuzuri
A I U E O YA YU YO WA
a i u e o
K ka ki ku ke ko kya kyu kyo kwa
S sa si su se so sya syu syo
T ta ti tu te to tya tyu tyo
N na ni nu ne no nya nyu nyo
H ha hi hu he ho hya hyu hyo
M ma mi mu me mo mya myu myo
Y ya (i) yu (e) yo
R ra ri ru re ro rya ryu ryo
W wa (i) (u) (e) wo
G ga gi gu ge go gya gyu gyo gwa
Z za zi zu ze zo zya zyu zyo
D da di du de do dya dyu dyo
B ba bi bu be bo bya byu byo
P pa pi pu pe po pya pyu pyo
 • Kunrei-Teigi ni fukumarenai kimari.
  • "wi, we" wo tsukau.

Kana-Moji no Dairi Hyouki

  Kono Blog de wa, kana-Moji wo Chokusetsu kaku koto wa shi-masen. Sono kawari ni Dairi-Hyouki wo mochii-masu. Riyuu to shite, kana-Moji no katachi wo Chokusetsu miseru to kana-Moji wo Kyakkan-shi dekinaku naru kara desu. Dairi-Hyouki wa Arufabetto (=Alphabet) wo tsukai-masu.

Fugou

 • Chouon-pu: [-]
 • Dakuten: ["]
 • Han-Dakuten: [']

Chokuon

 • Seion
  • [A][I][U][E][O][KA][KI][KU][KE][KO]
  • [SA][SI][SU][SE][SO][TA][TI][TU][TE][TO]
  • [NA][NI][NU][NE][NO][HA][HI][HU][HE][HO]
  • [MA][MI][MU][ME][MO][YA][YU][YO]
  • [RA][RI][RU][RE][RO][WA][WI][WE][WO]
 • Dakuon
  • [KA"][KI"][KU"][KE"][KO"][SA"][SI"][SU"][SE"][SO"]
  • [TA"][TI"][TU"][TE"][TO"][HA"][HI"][HU"][HE"][HO"]
 • Han-Dakuon
  • [HA'][HI'][HU'][HE'][HO']

Hatsuon (Haneru-on)

 • [N~]

Sute-gana (Kogaki-gana)

 • [a][i][u][e][o][tu][ya][yu][yo][wa]

Sokuon (Tsumaru-on)

 • [tu]

Kai-Youon

 • Seion
  • [KIya][KIyu][KIyo][SIya][SIyu][SIyo]
  • [TIya][TIyu][TIyo][NIya][NIyu][NIyo]
  • [HIya][HIyu][HIyo][MIya][MIyu][MIyo]
  • [RIya][RIyu][RIyo]
 • Dakuon
  • [KI"ya][KI"yu][KI"yo][SI"ya][SI"yu][SI"yo]
  • [TI"ya][TI"yu][TI"yo][HI"ya][HI"yu][HI"yo]
 • Han-Dakuon
  • [HI'ya][HI'yu][HI'yo]

Gou-Youon

 • [KUwa][KU"wa]

Gairai-on

 • [Ie][Ui][Ue][Uo]
 • [U"][U"a][U"i][U"e][U"o][U"yu][U"yo]
 • [KIe][KUa][KUi][KUe][KUo]
 • [KU"a][KU"i][KU"e][KU"o]
 • [SIe][SUi][SI"e][SU"i]
 • [TIe][TUa][TUi][TUe][TUo]
 • [TEi][TEyu][TOu][TE"i][TE"yu][TO"u][NIe]
 • [HIe][HUa][HUi][HUe][HUo][HUyu][HUyo]

Mihon

English Roman Alphabet
Kana-Moji [RO - MA N~ A RU HUa HE" tu TO]
Rooma-ji Rooman Arufabetto

S Caron de okikaeru "sh" to "ch"

  Hebon-shiki no "ts" wo "c" ni okikaeru to Shin-Nippon-shiki ni chikaku nari-masu. Konkai wa "sh" wo "š" ni okikaete mi-masu. HTML5 de wa, "Š", "š" wa sorezore "Š", "š" de arawashi-masu.

sa shi su se so sha shu sho
sh → š sa ši su se so sha shu sho

  "sha, shu, sho" wo okikaenai no wa Youon no Imeeji (Image) wo tamotsu tame desu.

ta chi tsu te to cha chu cho
c → ts ta tshi tsu te to tsha tshu tsho
sh → š ta tši tsu te to tša tšu tšo

  "tsha, tshu, tsho" wa tsuzuri ga 3-Moji wo koeru no de, "tša, tšu, tšo" to suru koto de, 3-Moji ni osame-masu.

B G K M N R S T W
tobu kogu aku amu šinu uru osu utsu au
Mizen -a tob- kog- ak- am- šin- ur- os- ut- aw-
Renqyou -i tob- kog- ak- am- šin- ur- oš- utš- a-
Shuushi -u tob- kog- ak- am- šin- ur- os- uts- a-
Rentai -u tob- kog- ak- am- šin- ur- os- uts- a-
Katei -e tob- kog- ak- am- šin- ur- os- ut- a-
Meirei -e tob- kog- ak- am- šin- ur- os- ut- a-
Mizen -o tob- kog- ak- am- šin- ur- os- ut- a-
Renqyou -t ai- ut- oši- ut- at-
Renqyou -d ton- koi- an- šin-

  Doushi no Katsuyou ga Hebon-shiki wo tsukatta toki yori Kisoku-tadashiku mie-masu. Mata, "atchi" ga "attši" to nari, Sokuon no Reigai ga naku nari-masu.

Wogura Hyakunin Issyu

"Wogura Hyakunin Issyu" wo Shoukai shi-masu.

 • 1. Tendi Tenwau
  • Aki no ta no kariho no iho no toma wo arami
  • wa ga koromode ha tuyu ni nuretutu
 • 2. Ditou Tenwau
  • Haru sugite natu kinikerasi sirotahe no
  • koromo hosu tehu ama no kaguyama
 • 3. Kakinomoto no Hitomaro
  • Asibiki no yamadori no wo no sidariwo no
  • naganagasi yo wo hitori kamo nemu
 • 4. Yamabe no Akahito
  • Tago no ura ni utiidete mireba sirotahe no
  • huzi no takane ni yuki ha huritutu
 • 5. Sarumaru Daihu
  • Okuyama ni momidi humiwake naku sika no
  • kowe kiku toki zo aki ha kanasiki
 • 6. Tyuunagon Yakamoti
  • Kasasagi no wataseru hasi ni oku simo no
  • siroki wo mireba yo zo hukenikeru
 • 7. Abe no Nakamaro
  • Ama no hara hurisake-mireba kasuga naru
  • mikasa no yama ni idesi tuki ka mo
 • 8. Kisen Hohusi
  • Wa ga iho ha miyako no tatumi sika zo sumu
  • yo wo Udiyama to hito ha ihu nari
 • 9. Wono no Komati
  • Hana no iro ha uturinikeri na itadura ni
  • wa ga mi yo ni huru nagame sesi ma ni
 • 10. Semimaru
  • Kore ya ko no yuku mo kaheru mo wakarete ha
  • siru mo siranu mo Ahusaka no seki
 • 11. Sangi Takamura
  • Wata no hara yasosima kakete kogiidenu to
  • hito ni ha tugeyo ama no turibune
 • 12. Souzyau Henzeu
  • Amatukage kumo no kayohidi hukitodiyo
  • Wotome no sugata sibasi todomemu
 • 13. Yauzei win
  • Tukubane no mine yori oturu mina no gawa
  • kohi zo tumorite huti to narinuru 
 • 14. Kahara no Sadaizin
  • Mitinoku no sinobu modizuri tare yuwe ni
  • midare-somenisi ware naranaku ni
 • 15. Kwaukou Tenwau
  • Kimi ga tame haru no no ni idete wakana tumu
  • wa ga koromode ni yuki ha huritutu
 • 16. Tyuunagon Yukihira
  • Tatiwakare Inaba no yama no mine ni ohuru
  • matu to si kikaba ima kaeri-komu 
 • 17. Arihara no Narihira Ason
  • Tihayaburu kamiyo mo kikazu Tatutagaha
  • karakurenawi ni midu kukuru to ha
 • 18. Hudihara no Tosiyuki Ason
  • Sumi no e no kisi ni yoru nami yoru sahe ya
  • yumo no kayohidi hitome yokuramu
 • 19. Ise
  • Nanihagata midikaki asi no husi no ma mo
  • ahade ko no yo wo sugu site yo to ya
 • 20. Motoyosi Sinwau
  • Wabinureba ima hata onazi Naniha naru
  • mi wo tukusite mo ahamu to zo omohu
 • 21. Sosei Hohusi
  • Ima komu to ihisi bakari ni nagatuki no
  • ariake no tuki wo matiideturu ka na
 • 22. Hunqya no Yasuhide
  • Huku kara ni aki no kusaki no siworureba
  • mube yamakaze wo arasi to ihu ramu
 • 23. Ohoe no Tisato
  • Tuki mireba tidini mono koso kanasikere
  • wa ga mi hitotu no aki ni ha aranedo
 • 24. Kwanke
  • Ko no tabi ha nusa mo toriahezu Tamukeyama
  • momidi no nisiki kami no ma ni ma ni
 • 25. Sandeu no Udaizin
  • Na ni si ohaba Ahusakayama no sanekadura
  • hito ni sirarede kuru yosi mo ga na
 • 26. Teisin Kou
  • Wogurayama mine no momidiba kokoro araba
  • ima hitotabi no miyuki mata namu
 • 27. Tyuunagon Kanesuke
  • Mika no hara wakite nagaruru idumigaha
  • itu miki to te ka kohisikaru ramu
 • 28. Minamoto no Muneyuki Ason
  • Yamazato ha huyu zo sabisisa masarikeru
  • hitome mo kusa mo karenu to omoheba
 • 29. Ohosikauti no Mitune
  • Kokoroate ni woraba ya woramu hatusimo no
  • okimadohaseru siragiku no hana
 • 30. Mibu no Tadamine
  • Ariakeno turenaku miesi wakare yori
  • akatuki bakari uki mono ha nasi
 • 31. Sakanouhe no Korenori
  • Asaborake ariake no tuki to miru made ni
  • Yosino no sato ni hureru sirayuki
 • 32. Harumiti no Turaki
  • Yamagaha ni kaze no kaketaru sigarami ha
  • nagare mo ahenu momidi narikeri
 • 33. Ki no Tomonori
  • Hisakata no hikari nodokeki haru no hi ni
  • sidukokoro naku hana no tiru ramu
 • 34. Hudihara no Okikaze
  • Tare wo ka mo siru hito ni semu takasago no
  • matu mo mukasi no tomo naranaku ni
 • 35. Ki no Turayuki
  • Hito ha isa kokoro mo sirazu hurusato ha
  • hana zo mukasi no ka ni nihohikeru
 • 36. Kiyohara no Hukayabu
  • Natu no yo ha mada yohi nagara akenuru wo
  • kumo no iduku ni tuki yadoru ramu
 • 37. Hunqya no Asakasu
  • Siratuyu ni kaze no huki-siku aki no no ha
  • turanuki-tomenu tama zo tirikeru
 • 38. Ukon
  • Wasuraruru mi wo ba omohazu tikahite si
  • hito no inoti no wosiku mo aru ka na
 • 39. Sangi Hitosi
  • Asadihu no wono no sinohara sinoburedo
  • amarite nado ka hito no kohisiki
 • 40. Tahira no Kanemori
  • Sinoburedo iro ni idenikeri wa ga kohi ha
  • mono ya omohu to hito no tohu made
 • 41. Mibu no Tadami
  • kohi sutehu wa ga na ha madaki tatinikeri
  • hito sirezu koso omohi-somesika
 • 42. Kiyohara no Motosuke
  • Tigiriki na katami ni sode wo siboritutu
  • suwe no matuyama nami kosazi to ha
 • 43. Gon Tyuunagon Atutada
  • Ahi-mite no noti no kokoro ni kurabureba
  • mukasi ha mono wo omohazarikeri
 • 44. Tyuunagon Asatada
  • Ahu koto no taete sinaku ha nakanaka ni
  • hito wo mo mi wo mo uramizaramasi
 • 45. Kentoku Kou
  • Ahare to mo ihu beki hito ha omohoede
  • mi no itadura ni narinu beki ka na
 • 46. Sone no Yositada
  • Yura no to wo wataru hunabito kadi wo tae
  • yuku he mo siranu kohi no miti ka na
 • 47. Wegyau Hohusi
  • Yahemugura sigereru yado no sabisiki ni
  • hito koso miene aki ha kinikeri
 • 48. Minamoto no Sigeyuki
  • Kaze wo itami iha utu nami no onore no mi
  • kudakete mono wo omohu koro ka na
 • 49. Ohonakatomi no Yosinobu Ason
  • Mikakimori wezi no taku hi no yoru ha moe
  • hiru ha kietutu mono wo koso omohe
 • 50. Hudihara no Yositaka
  • Kimi ga tame wosikarazarisi inoti sahe
  • nagaku mo ga na to omohikeru ka na
 • 51. Hudihawa no Sanekata Ason
  • Kaku to dani e ya ha ibuki no sasi mo gusa
  • sasi mo sirazi na moyuru omohi wo
 • 52. Hudihara no Mitinobu Ason
  • Akenureba kururu mono to ha siri nagara
  • naho uramesiki asaborake ka na
 • 53. Udaisyau Mitituna no Haha
  • Nagekitutu hitori nuru yo no akuru ma ha
  • ika ni hisasiki mono to ka ha siru
 • 54.Gidousansi no Haha
  • Wasurezi no yukusuwe made ha katakereba
  • kehu wo kagiri no inoti to mo ga na
 • 55. Dainagon Kintahu
  • Taki no oto ha taete hisasiku narinuredo
  • na koso nagarete naho kikoekere
 • 56. Idumi Sikihu
  • Arazaramu kono yo no hoka no omohide ni
  • ima hitotabi no ahu kotomo ga na
 • 57.
  • Meguri ahite misi ya sore to mo wakanu ma ni
  • kumo-gakurenisi yoha no tuki ka na
 • 58. Daini no Sanmi
  • Arimayama wina no sasahara kaze hukeba
  • ide soyo hito wo wasure ya ha suru
 • 60. Kosikibu no Naisi
  • Ohoeyama ikuno no miti no tohokereba
  • mada humi mo mizu ama no hasidate
 • 61. Ise no Taihu
  • Inisi he no nara no miyako no yahezakura
  • kehu kokonohe ni nihohinuru ka na
 • 62. Sei Seunagon
  • Yo wo komete tori no sorane ha hakaru to mo
  • yo ni ahusaka no seki ha yurusazi
 • 63. Sakyau no Daihu Mitimasa
  • Ima ha tada omohi taenamu to bakari wo
  • hitodute narade ihu yosi mo ga na
 • 64. Gon Tyuunagon Sadayori
  • Asaborake udi no ka hagiri taedae ni
  • arahare-wataru seze no azirogi
 • 65. Sagami
  • Uramiwabi hosanu sode dani aru mono wo
  • kohi ni kutinamu na koso wosikere
 • 66. Daisousyau Gyauson
  • Morotomo ni ahare to omohe yamazakura
  • hana yori hoka ni siru hito mo nasi
 • 67. Suhau no Naisi
  • Haru no yo no yume bakari naru tamakura ni
  • kahi naku tatamu na koso wosikere
 • 68. Sandeu no Win
  • Kokoro ni mo arade uki yo ni nagaraheba
  • kohisikaru beki yoha no tuki ka na
 • 69. Nouin Hahusi
  • Arasi huku mimuro no yama no momidiba ha
  • tatuta no kaha no nisiki narikeri
 • 70. Ryauzen Hahusi
  • Sabisisa ni yado wo tatiidete nagamureba
  • iduku mo onazi aki no yuhugure
 • 71. Dainagon Tunenobu
  • Yuhu sareba kadota no inaba otodurete
  • asi no maroya ni akikaze zo huku
 • 72. Iusi Naisinwauke no Kii
  • Oto ni kiku takasi no hama no adanami ha
  • kakezi ya sode no nure mo koso sure
 • 73. Saki no Tyuunagon Masahusa
  • Takasago no wonohe no sakura sakinikeri
  • toyama no kasumi tatazu mo aranamu
 • 74. Minamoto no Tosiyori Ason
  • Ukarikeru hito wo hatuse no yamaorosi yo
  • hagesikare to ha inoranu mono wo
 • 75. Hudihara no Mototosi
  • Tigiriokisi sasemo ga tuyu wo inoti ni te
  • ahare kotosi no aki mo inumeri
 • 76. Hossyauzi no Nihudau Saki no Kwanpaku Daizyau Daizin
  • Wata no hara kogiidete mireba hisakata no
  • kumowi ni magahu okitu siranami
 • 77. Sutoku Win
  • Se wo hayami iha ni sekaruru takigaha no
  • warete mo suwe ni ahamu to zo omohu
 • 78. Minamoto no Kanemasa
  • Ahadisima kayohu tidori no naku kowe ni
  • iku yo nezamenu suma no sekimori
 • 79. Sakyau no Daibu Akisuke
  • Akikaze ni tanabiku kumo no taema yori
  • moreiduru tuki no kage no sayakesa
 • 80. Taiken Monwin Horikaha
  • Nagakaramu kokoro mo sirazu kurokami no
  • midarete kesa ha mono wo koso omohe
 • 81. Gotoku Daizi no Sadaizin
  • Hototogisu nakituru kata wo nagamureba
  • tada ariake no tuki zo nokoreru
 • 82. Dauin Hohusi
  • Omohiwabi satemo inoti ha aru mono wo
  • uki ni tahenu ha namida narikeri
 • 83. Kwautaikougyuu no Daibu Syunzei
  • Yo no naka yo miti koso nakere omohiiru
  • yama no oku ni mo sika zo naku naru
 • 85. Syunwe Hohusi
  • Yo mo sugara mono omohu koro ha akeyaranu
  • neya no hima sahe turenakarikeri
 • 86. Sigyau Hahusi
  • Nageke to te tuki ya ha mono wo omohasuru
  • kakotigaho naru wa ga namida ka na
 • 87. Zyakuren Hohusi
  • Nurasame no tuyu mo mada hinu maki no ha ni
  • kiri tati noboru aki no yuhugure
 • 88. Kwauka Monwin no Bettau
  • Nanihae no asi no karine no hitoyo yuwe
  • mi wo tukusite ya kohiwataru beki
 • 89. Syokusi Naisinwau
  • Tama no wo yo taenaba taene nagaraheba
  • sinoburu koto no yowari mo zo suru
 • 90. Inpu Monwin no Taihu
  • Miseba ya na wozima no ama no sode dani mo
  • nureni zo nuresi iro ha kaharazu
 • 91. Gokyaugoku Sessyau Saki no Daizyau Daizin
  • Kirigirisu naku ya simoyo no samusiro ni
  • koromo katasiki hitori ka mo nemu
 • 92. Nideuwin no Sanuki
  • Wa ga sode ha sihohi ni mienu oki no isi no
  • hito koso sirane kawaku ma mo nasi
 • 93. Kamakura no Udaizin
  • Yo no naka ha tune ni mo ga mo na nagisa kogu
  • ama no kobune no tunade kanasi mo
 • 94. Sangi Masatune
  • Miyosino no yama no akikaze sayo hukete
  • hurusato samuku koromo utunari
 • 95. Saki no Daisouzyau ziwen
  • Ohoke naku uki yo no tami ni ohohu ka na
  • wa ga tatu soma ni sumizome no sode
 • 96. Nihudau Saki no Daizyau Daizin
  • Hana sasohu arasi no niha no yuki narade
  • huriyuku mono ha wagami narikeri
 • 97. Gon Tyuunagon Teika
  • Konu hito wo matu ho no ura no yuhunagi ni
  • yaku ya mosiho no mi mo kogaretutu
 • 98. Zyuniwi Ihetaka
  • Kaze soyogu nara no wogaha no yuhugure ha
  • misogi zo natu no sirusi narikeru
 • 99. Gotoba Win
  • Hito mo wosi hito mo uramesi adiki naku
  • yo wo omohu yuwe ni mono omohu mi ha
 • 100. Zyuntoku Win
  • Momosiki ya huruki nokiba no sinobu ni mo
  • naho amari aru mukasi narikeri