Kanjion no Kigou to Doushi no Katsuyou

(2018/07/28)

  Kanji-on no Ichiran*1 de Shoukai shita Kigou wa sono mama yamato kotoba ni mo tsukae-masu. Koko de wa Doushi no Katsuyou ni tsukatte mi-masu.

Godan-Katsuyou

B G K M N R S T 'W
tobu kogu aku amu shinu uru osu utsu
Mizen -a tob- kog- ak- am- shin- ur- os- ut- a'w-
Renqyou -i tob- kog- ak- am- shin- ur- osh- uch- a''-
Shuushi -u tob- kog- ak- am- shin- ur- os- uts- a''-
Rentai -u tob- kog- ak- am- shin- ur- os- uts- a''-
Katei -e tob- kog- ak- am- shin- ur- os- ut- a''-
Meirei -e tob- kog- ak- am- shin- ur- os- ut- a''-
Mizen tob- kog- ak- am- shin- ur- os- ut- a''-
Renqyou -t ai- ut- oshi- ut- at-
Renqyou -d ton- koi- an- shin-

 [WA]-Gyou Godan Katsuyou wa, [HA]-Gyou Tenko-on no tame, ['W]-Gyou Godan katsuyou to shi-masu. Mata, [O]-Dan no Mizen-kei wa [Ø]-Dan ni nari-masu.

Ichidan-Katsuyou

  Ichidan-Katsuyou ni mo tsukau koto ga deki-masu.

w→' hw→'' j dj→'j
kuiru hiki'iru shiïru anjiru to'jiru
Mizen -i ku- hiki'- shi''- anj- to'j-
Renqyou -i ku- hiki'- shi''- anj- to'j-
Shuushi -iru ku- hiki'- shi''- anj- to'j-
Rentai -iru ku- hiki'- shi''- anj- to'j-
Katei -ire ku- hiki'- shi''- anj- to'j-
Meirei -iro ku- hiki'- shi''- anj- to'j-

  Sorezore, Rekishiteki kanazukai de wa, [YA][WA][HA][SA"][TA"]-Gyou kami-Ichidan Katsuyou ni nari-masu.

w→' hw→''
koeru su'eru kaëru
Mizen -e ko- su'- ka''-
Renqyou -e ko- su'- ka''-
Shuushi -eru ko- su'- ka''-
Rentai -eru ko- su'- ka''-
Katei -ere ko- su'- ka''-
Meirei -ero ko- su'- ka''-

  Sorezore, Rekishiteki kanazukai de wa, [YA][WA][HA]-Gyou shimo-Ichidan Katsuyou ni nari-masu.

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (71-75)

(2018/08/05)

Dai 5-shou: Naikaku (71-75)

 • Dai 71-jou: Zen 2-jou no baai ni wa, Naikaku wa, arata ni Naikaku-Souri-Daijin ga Ninmei sareru made hiki-tsuzuki sono Shokumu wo okonau.
 • Dai 72-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Naikaku wo Daihyou shite Gian wo Kokkai ni Teishutsu shi, Ippan-Kokumu oyobi Gaikou-Kankei ni tsuite Kokkai ni Houkoku shi, narabi ni Gyousei-Kakubu wo Shiki-Kantoku suru.
 • Dai 73-jou: Naikaku wa, Ta no Ippan-Gyousei-Jimu no hoka, Hidari no Jimu wo okonau.
  • 1: Houritsu wo Seijitsu ni Shikkou shi, Kokumu wo Souri suru koto.
  • 2: Gaikou-Kankei wo Shori suru koto.
  • 3: Jouyaku wo Teiketsu suru koto. Tadashi, Jizen ni, Jigi ni yotte wa Jigo ni, Kokkai no Shounin wo heru koto wo Hitsuyou to suru.
  • 4: Houritsu no sadameru Kijun ni shitagai, Kanri ni kan-suru Jimu wo Shouri suru koto.
  • 5: Yosan wo Sakusei shite Kokkai ni Teishutsu suru koto.
  • 6: Kono Kenpou oyobi Houritsu no Kitei wo Jisshi suru tame ni, Seirei wo Seitei suru koto. Tadashi, Seirei ni wa, Toku ni sono Houritsu no Inin ga aru baai wo nozoite wa, Bassoku wo moukeru koto ga dekinai.
  • 7: Taisha, Tokusha, Genkei, Kei no Shikkou no Menjo oyobi Fukken wo Kettei suru koto.
 • Dai 74-jou: Houritsu oyobi Seirei ni wa, subete Shunin no Kokumu-Daijin ga Shomei shi, Naikaku-Souri-Daijin ga Rensho suru koto wo Hitsuyou to suru.
 • Dai 75-jou: Kokumu-Daijin wa, sono Zainin-chuu, Naikaku-Souri-Daijin no Doui ga nakereba, Sotsui sarenai. Tadashi, kore ga tame, Sotsui no Kenri wa, gai-sarenai.

Diacritical Mark no Nyuuryoku

(2018/08/01)

  Kono Blog de wa Kigou-rui wo tsukawazu ni Roomaji wo tsukau koto ni omoki wo oite i-masu. Tada, Kigou-rui wo tsukawazaru wo enai baai mo ari-masu. Koko de shitte oku to Benri na Diacritical Mark to sono Nyuuryoku-hou wo Shoukai shi-masu. Nao, kono Kiji wa HTML5 no Nyuuryoku-hou wo tsukatte i-masu.

UCS HTML4 HTML5 UCS HTML4 HTML5
 U+00C2  â U+00E2 â
Ā U+0100 Ā Ā ā U+0101 ā ā
Ď U+010E Ď Ď ď U+010F ď ď
Đ U+0110 Đ Đ đ U+0111 đ &dstoke;
Ê U+00CA Ê ê U+00EA ê
Ë U+00CB Ë ë U+00EB ë
Ē U+0112 Ē Ē ē U+0113 ē ē
Ĕ U+0114 Ĕ Ĕ ĕ U+0115 ĕ ĕ
Î U+00CE Î î U+00EE î
Ï U+00CF Ï ï U+00EF ï
Ī U+012A Ī Ī ī U+012B ī ī
Ñ U+00D1 Ñ ñ U+00F1 ñ
Ô U+00D4 Ô ô U+00F4 ô
Ö U+00D6 Ö ö U+00F6 ö
Ø U+00D8 Ø ø U+00F8 ø
Ō U+014C Ō Ō ō U+014D ō ō
Ŏ U+014E Ŏ Ŏ ŏ U+014F ŏ ŏ
Š U+0160 Š Š š U+0161 š š
Ť U+0164 Ť Ť ť U+0165 ť ť
Ŧ U+0166 Ŧ Ŧ ŧ U+0167 ŧ &tstoke;
Û U+00DB Û û U+00FB û
Ü U+00DC Ü ü U+00FC ü
Ū U+016A Ū Ū ū U+016B ū ū
Ž U+017D Ž Ž ž U+017E ž ž

  Sorezore no Kigou ga omo ni tsukawareru Roomaji-Houshiki wo Shoukai shi-masu. Toku ni Shoukai sarete inai mono wa Kunrei-shiki ni naratta tsuzuri ni nari-masu.

Circumflex, Macron

  Circumflex to Macron wa, Chouon no shirushi desu, Kunrei-shiki de wa Circumflex ga tsukaware, Hebon-shiki de wa Macron ga tsukaware-masu. 99-shiki de wa, temae no Boin-ji wo narabe-masu.

Kana-Moji [A -] [E -] [I -] [O -] [U -]
Kunrei â ê î ô û
Hebon ā ē ī ō ū
99-shiki aa ee ii oo uu

Tilde

  Tilde wa Haneru oto wo Meikaku ni suru tame no shirushi desu. Shin-Nippon-shiki de "ñ" wo tsukai-masu. Shiin-ji no temae de wa "n" de mo magirawashiku nai no de, "n" ga kawari ni tsukaware-masu.
  Kunrei-shiki de wa Boin-ji to "y" no temae no toki dake "'" (Aphostrophe) wo tsukai-masu. Kono blog de wa "'" (Aphostrophe) da to habukareru osore ga aru no de, "q" wo tsukatte i-masu.

Kana-Moji [A NI] [A N~ I]
Shin-Nippon ani añi
Kunrei ani an'i
(q) ani anqi

Caron

  Caron wa Kougai-ka no shirushi desu. Kougai-ka to wa, ushiro no "i" ya "y" kara Eikyou wo ukete Shiin wo Hatsuon suru toki no shita no Ichi ga Haguki ni chikaku naru Genshou desu.

Kana-Moji [SI] [TI] [SI"] [TI"]
(Caron) ši ťi ži ďi
Nippon si ti zi di
Kunrei si ti zi zi
Shin-Nippon si ci zi zi
Hebon shi chi ji ji

  Kunrei-shiki de wa, "š, ť, ž ď" wo "s, t, z, z" de arawashi-masu. Kore ni Tai-shite, Nippon-shiki de wa "s, t, z, d" de arawashi-masu. Sara ni, Shin-Nippon-shiki de wa "s, c, z, z" desu. Soshite, Hebon-shiki de wa, "sh, ch, j, j" desu.

Stroke

  Stroke wa Hasatsu-ka no shirushi desu. Hasatsu-ka to wa, Haretsu suru Shiin ga ushiro no "i" ya "u" ya "y" kara Eikyou wo ukete Masatsu wo tomonau Shiin ni Henka suru Genshou desu. Kono Shiin wo Hasatsu-on to yobi-masu.

Kana-Moji [TU] [TIya] [TIyo] [TIyu]
(Stroke) ŧu ŧya ŧyo ŧyu
Kunrei tu tya tyo tyu
Shin-Nippon cu cya cyo cyu
Hebon tsu cha cho chu
Kana-Moji [TU"] [TI"ya] [TI"yo] [TI"yu]
(Stroke) đu đya đyo đyu
Nippon du dya dyo dyu
Kunrei zu zya zyo zyu
Hebon zu ja jo ju

  Kunrei-shiki de wa, "ŧ, đ" wo "t, z" de arawashi-masu. Kore ni Tai-shi, Nippon-shiki de wa, "t, d" de arawashi-masu. Sara ni, Shin-Nippon-shiki de wa, "c, z" desu. Soshite, Hebon-shiki de wa, "ŧu, đu" ga "tsu, zu" de, "ŧy, đy" ga "ch, j" ni nari-masu.

Slash, Umlaut

  Slash to Umlaut wa Rekishi-teki kanazukai de wa Kubetsu dekite ita Kanji-on wo Gendai kanazukai de mo Kubetsu suru tame no shirushi desu. [A] kara [O] ni Henaka shita mono ni wa Slash wo tsukai, [E] kara [YO] mata wa [I] kara [YU] ni Henka shita mono ni wa Umlaut wo tsukai-masu.

Kana-Moji [YA U] [E U] [YO U] [I U] [YU U]
(Slash) yøu
(Umlaut) yöu yüu
99-shiki you you you yuu yuu
Kunrei

  99-shiki de wa Gendai kanazukai ni awaseta tsuzuri ni nari-masu. Ippou, Kunrei-shiki de wa Chouon to shite atsukai-masu.

Double Apostrophe (Umlaut)

Kana-Moji [HA] [HE] [HI] [HO] [HU] [HA U]
(Umlaut) 'wa ë ï ö ü ''øu
Kunrei wa e i o u ou

  HA-gyou no oto ga Gochuu de WA-gyou ni naru Genshou wo HA-gyou Tenko-on to yobi-masu. Onsei-jou wa, [fe] → [hwe] → ['we] → [''e] no you ni Henka shita no de, Double Aphostrophe [''e] ni naru no desu ga, Double Quotation ["e] to magirawashii no de, Umlaut [ë] wo tsukai-masu. [HA U] dake wa Umlaut ga tsukaenai no de, Double Apostrophe wo sono mama tsukai-masu. Tatoeba [A HA U] wa "a''øu" to nari-masu.

Breve

  Breve wa Han-Boin-ka no shirushi desu. Kai-Youon ya Gou-Youon de arawasenai Tokushu-on wo arawasu tame ni tsukai-masu.

Kana-Moji [TEi] [TEyu] [TOu] [TE"i] [TE"yu] [TO"u]
(Breve) tĕi tĕyu tŏu dĕi dĕyu dŏu
Nippon tei teyu tou dei deyu dou
Kunrei tei teyu tou di dyu du
Hebon ti tyu tu di dyu du

Nipponkoku Kenpou: Dai 5-shou (65-70)

(2018/08/05)

Dai 5-shou: Naikaku (65-70)

 • Dai 65-jou: Gyousei-ken wa, Naikaku ni zoku-suru.
 • Dai 66-jou: Naikaku wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono Shuchou taru Naikaku-Souri-Daijin oyobi sono Ta no Kokumu-Daijin de kore wo Soshiki suru.
  • 2: Naikaku-Souri-Daijin sono Ta no Kokumu-Daijin wa, Bunmin de nakereba naranai.
  • 3: Naikaku wa, Gyousei-ken no Koushi ni tsuite, Kokkai ni Tai-shi Rentai shite Sekinin wo ou.
 • Dai 67-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Kokkai-Giin no naka kara Kokkai no Giketsu de, kore wo Shimei suru. Kono Shimei wa, Ta no subete no Anken ni sakidatte, kore wo okonau.
  • 2: Shuugiin to Sangiin to ga kotonatta Shimei wo shita baai ni, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, Ryougiin no Kyougi-kai wo hiraite mo Iken ga Itchi shinai toki, mata wa Shuugiin ga Shimei no Giketsu wo shita nochi, Kokkai-Kyuukai-chuu no Kikan wo nozoite 10-ka Inai ni, Sangiin ga, Shimei no Giketsu wo shinai toki wa, Shuugiin no Giketsu wo Kokkai no Giketsu to suru.
 • Dai 68-jou: Naikaku-Souri-Daijin wa, Kokumu-Daijin wo Ninmei suru.
  • 2: Naikaku-Souri-Daijin wa, Ninqi ni Kokumu-Daijin wo Himen suru koto ga dekiru.
 • Dai 69-jou: Naikaku wa, Shuugiin de Fu-Shinnin no Ketsugi-an wo Kaketsu shi, mata wa Shinnin no Ketsugi-an wo Hiketsu shita toki wa,10-ka Inai ni Shuugiin ga Kaisan sarenai kagiri, Sou-Jishoku wo shinakereba naranai.
 • Dai 70-jou: Naikaku-Souri-Daijin ga kaketa toki, mata wa Shuugiin-Giin-Sou-Senkyo no nochi ni hajimete Kokkai no Shoushuu ga atta toki wa, Naikaku wa, Sou-Jishoku wo shinakereba naranai.

1937-nen Kunrei-shiki no Hyou

(2018/08/06)

  Kunrei-shiki ni wa 1954-nen ni Seitei sareru mae ni 1937-nen ni Seitei sareta mono ga ari-masu. Furoku to shite Shoukai shi-masu. Moto no Shiryou ga Rekishi-teki kanazukai de aru tame, Rekishi-teki kanazukai wo shimesu shirushi wo tsuke-masu.

(Kaku-K'anchøu)
  Kokugo no Roomaji tsu'zuri-kata 'wa Juurai Ouou ni shite sono Touitsu wo kaki Shiyou-jøu Fuben sukunakarazu, kore wo Touitsu suru koto 'wa Kyöüiku-jøu, Gakujutsu-jøu hatamata Kokusai-K'ankei sono Ta yori mite, ki'wamete Hitsuyöu naru koto to shin-zu. Yotte Jikon hidari no toöri Roomaji tsu'zurikata wo Touitsu sen to su. Kaku-K'anchøu ni oite wa Zenji kore ga Jikkøu wo ki-su beshi.
(Shöuwa 12-nen 9-g'atsu 21-nichi) (Naikaku-Souri-Daijin Koushaku Kono'e Fumimaro)

  Hitotsu, Kokugo no Roomaji no tsu'zuri-kata wa Sahyöu ni yoru.

 • Roomaji tsu'zuri-kata Hyöu
a i u e o
ka ki ku ke ko kya kyu kyo
sa si su se so sya syu syo
ta ti tu te to tya tyu tyo
na ni nu ne no nya nyu nyo
ha hi hu he ho hya hyu hyo
ma mi mu me mo mya myu myo
ya i yu e yo
ra ri ru re ro rya ryu ryo
wa i u e o
ga gi gu ge go gya gyu gyo
za zi zu ze zo zya zyu zyo
da zi zu de do zya zyu zyo
ba bi bu be bo bya byu byo
pa pi pu pe po pya pyu pyo

  Futatsu, Zengøu ni sadamuru mono no hoka ni tsuite 'wa oömune hidari no Rei ni yoru.

 • 1. Chøuon no Fugøu wo fu-suru baai ni 'wa "okāsama", "kūsyū", "Ōsaka" no gotoku "¯" wo mochiüru koto
 • 2. Hatsuon 'wa subete "n" wo motte ara'wasu koto
 • 3. Hatsuon "n" to sono tsugi ni kuru Boin ("y" wo fukumu) to wo kirihanazu Hitsuyöu aru toki 'wa "hin-i", "kin-yōbi", "Sin-ōkubo" no gotoku "-" wo mochiüru koto
 • 4. Sokuon wa "gakkō", "happyō", "tossa", "Sapporo" no gotoku Shiin wo kasanete kore wo ara'wasu koto.
 • 5. Bunsho no kakihajime oyobi Koyüu-Meishi wa "Wagakuni no...", "Sizuoka", "Masasige" no gotoku Gotou wo oömoji to suru koto naö Koyüu-Meishi Ig'ai no Gotou wo oömoji to suru mo sashitsukaë nashi
 • 6. Tokushu-on no Hyöuki 'wa Jiyüu to su