Kyouiku-Kihon-hou: Dai 2-shou (5-7)

(2019/08/24)

Dai 2-shou: Kyouiku教育 no Jisshi実施 ni kan-suru Kihon基本

(Gimu-Kyouiku義務教育)

 • Dai 5-jou: Kokumin国民 wa sono Hogo保護 suru ko ni, Betsu ni Horitsu法律 de sadameru tokoro ni yori, Futsuu-Kyouiku普通教育 wo ukesaseru Gimu義務 wo ou.
  • 2: Gimu-Kyouiku義務教育 to shite okonawareru Futsuu-Kyouiku普通教育 wa, Kaku-Kojin各個人 no yuu-suru Nouryoku能力 wo nobashi-tsutsu, Shakai社会 ni oite Jishu-teki自立的 ni ikiru Kiso基礎 wo tsuchikai, mata, Kokka国家 oyobi Shakai社会 no Keisei-sha形成者 to shite Hitsuyou必要 to sareru Kihon-teki基本的 na Shishitsu資質 wo yashinau koto wo Mokuteki目的 to shite okonawareru mono to suru.
  • 3: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Gimu-Kyouiku義務教育 no Kikai機会 wo Hoshou保障 shi, sono Suijun水準 wo Kakuho確保 suru tame, Tekisetsu適切 na yaku-wari Buntan分担 oyobi Sougo相互 no Kyouryoku協力 no moto, sono Jisshi実施 ni Sekini責任 wo ou.
  • 4: Kuni mata wa Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 no Setchi設置 suru Gakkou学校 ni okeru Gimu-Kyouiku義務教育 ni tsuite wa, Jugyou-ryou授業料 wo Choushuu徴収 shinai.

(Gakkou-Kyouiku学校教育)

 • Dai 6-jou: Houritsu法律 ni sadameru Gakkou学校 wa, ooyake no Seishitsu性質 wo yuu-suru mono de atte, kuni, Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 oyobi Houritsu法律 ni sadameru Houjin法人 nomi ga, kore wo Setchi設置 suru koto ga dekiru.
  • 2: Zenkou前項 no Gakkou学校 ni oite wa, Kyouiku教育 no Mokuhyou目標 ga Tassei達成 sareru you, Kyouiku教育 wo ukeru mono no Shinshin心身 no Hattatsu発達 ni ou-jite, Taikei-teki体系的 na Kyouiku教育 ga Soshiki-teki組織的 ni okonawarenakereba naranai. Kono baai ni oite, Kyouiku教育 wo ukeru mono ga, Gakkou-Seikatsu学校生活 wo itonamu ue de Hitsuyou必要 na Kiritsu規律 wo omon-zuru to tomo ni, mizukara susunde Gakushuu学習 ni tori-kumu Iyouk意欲 wo takameru koto wo Juushi重視 shite okonawarenakereba naranai.

(Daigaku大学)

 • Dai 7-jou: Daigaku大学 wa, Gakujutsu学術 no Chuushin中心 to shite, takai Kyouyou教養 to Senmon-teki-Nouryoku専門的能力 wo tsuchikau to tomo ni, fukaku Shinri真理 wo Tankyuu探究 shite arata na Chiken知見 wo Souzou創造 shi, korera no Seika成果 wo hiroku Shakai社会 ni Teikyou提供 suru koto ni yori. Shakai社会 no Hatten発展 ni Kiyo寄与 suru mono to suru.
  • 2: Daigaku大学 ni tsuite wa, Jishu-sei自主性, Jiritsu-sei自律性 sono Ta no Daigaku大学 ni okeru Kyouiku教育 oyobi Kenkyuu研究 no Toksei特性 ga Sonchou尊重 sarenakereba naranai.

Kunqyomi no Ichiran: "TS" de hajimaru yomi

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
tsu
tsu'zukeru keru
tsu'zuku ku
tsu'zumi
tsuba
tsubasa
tsubo
tsubu
tsubureru reru
tsubusu su
tsuchi
tsuchikau u tsuchikaü
tsudou u tsudoü
tsugeru geru
tsugi
tsugu 接次継 gu
tsugunau u tsugunaü
tsuieru eru tsuïeru
tsuiyasu yasu tsuïyasu
tsuka
tsukaeru eru tsukaëru
tsukamaeru maeru tsukamaëru
tsukamaru maru
tsukareru reru
tsukaru karu
tsukasu kasu
tsukau 使遣 u tsukaü
tsukawasu wasu tsuka'wasu
tsukeru 付就漬着 keru
tsuki
tsukiru kiru
tsuku 付就着突 ku
tsukue
tsukurou u tsukuroü
tsukuru 作創造 ru
tsukusu kusu
tsuma
tsumaru maru
tsume
tsumeru meru
tsumetai tai
tsumi
tsumoru moru
tsumu 摘積詰 mu
tsumu
tsumugu gu
tsuna
tsune
tsuno
tsunoru ru
tsura
tsuranaru naru
tsuraneru neru
tsuranuku ku
tsureru reru
tsuru 弦鶴
tsuru ru
tsurugi
tsutaeru eru tsutaëru
tsutanai i
tsutau u tsutaü
tsutawaru waru tsuta'waru
tsutomaru 務勤 maru
tsutomeru 努務勤 meru
tsutsu
tsutsumi
tsutsumu mu
tsutsushimu 慎謹 mu
tsuya
tsuyoi i
tsuyomaru maru
tsuyomeru meru
tsuyu

Kyouiku-Kihon-hou: Dai 1-shou (1-4)

(2019/08/24)

Dai 1-shou: Kyoiku教育 no Mokuteki目的 oyobi Rinen理念

(Kyouiku教育 no Mokuteki目的)

 • Dai 1-jou: Kyouiku教育 wa, Jinkaku人格 no Kansei完成 wo mezashi, Heiwa平和 de Minshu-teki民主的 na Kokka国家 oyobi Shakai社会 no Keisei-sha形成者 to shite Hitsuyou必要 na Shishitsu資質 wo sonaeta Shinshin心身 tomo ni Kenkou健康 na Kokumin国民 no Ikusei育成 wo ki-shite okonawarenakereba naranai.

(Kyouiku教育 no Mokuhyou目標)

 • Dai 2-jou: Kyouiku教育 wa, sono Mokuteki目的 wo Jitsugen実現 suru tame, Gakumon学問 no Jiyuu自由 wo Sonchou尊重 shitsutsu, tsugi ni kakageru Mokuhyou目標 wo Tassei達成 suru you okonawareru mono to suru.
  • 1. Haba-hiroi Chishki知識 to Kyouyou教養 wo mi ni tsuke, Shinri真理 wo motomeru Taido態度 wo yashinai, yutaka na Joushou情操 to Doutoku-shin道徳心 wo tsuchikau to tomo ni, sukoyaka na Shintai身体 wo yashinau koto.
  • 2. Kojin個人 no Kachi価値 wo Sonchou尊重 shite, sono Nouryoku能力 wo nobashi, Souzou-sei創造性 wo tsuchikai, Jishu自主 oyobi Jiritsu自律 no Seishin精神 wo yashinau to tomo ni, Shokugyou職業 oyobi Seikatsu生活 to no Kanren関連 wo Juushi重視 shi, Kinrou勤労 wo omon-zuru Taido態度 wo yashinau koto.
  • 3. Seigi正義 to Sekinin責任, Danjo男女 no Byoudou平等, Jita自他 no Keiai敬愛 to Kyouryoku協力 wo omon-zuru to tomo ni, Kyoukyou公共 no Seishin精神 ni motozuki, Shutai-teki主体的 ni Shakai社会 no Keisei形成 ni Sanga参画 shi, sono Hatten発展 ni Kiyo寄与 suru Taido態度 wo yashinau koto.
  • 4. Seimei生命 wo toutobi, Shizen自然 wo Taisetsu大切 ni shi, Kankyou環境 no Hozen保全 ni Kiyo寄与 suru Taido態度 wo yashinau koto.
  • 5. Dentou伝統 to Bunka文化 wo Sonchou尊重 shi, sorera wo hagukunde kita waga kuni to Kyoudo郷土 wo ai-suru to tomo ni, Takoku他国 wo Sonchou尊重 shi, Kokusai-Shakai国際社会 no Heiwa平和 to Hatten発展 ni Kiyo寄与 suru Taido態度 wo yashinau koto.

(Shougai-Gakushuu生涯学習 no Rinen理念)

 • Dai 3-jou: Kokumin国民-hitori-hitori ga, Jiko自己 no Jinkaku人格 wo migaki, yutaka na Jinsei人生 wo okuru koto ga dekiru you, sono Shougai生涯 ni watatte, arayuru Kikai機会ni, arayuru Basho場所 ni oite Gakushuu学習 suru koto ga deki, sono Seika成果 wo Tekisetsu適切 ni ikasu koto no dekiru Shakai社会 no Jitsugen実現 ga hakararenakereba naranai.

(Kyouiku教育 no Kikai-Kintou機会均等)

 • Dai 4-jou: subete Kokumin国民 wa, hitoshiku, sono Nouryouk能力 ni ou-jita Kyouiku教育 wo ukeru Kikai機会 wo ataerarenakereba narazu, Jinshu人種, Shinjou信条, Seibetsu性別, Shakai-teki-mibun社会的身分, Keizai-teki-Chii経済的地位 mata wa Monchi門地 ni yotte, Kyouiku-jou-Sabetsu教育上差別 sarenai.
  • 2: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Shougai障害 no aru mono ga, sono Shougai障害 no Joukyou状態 ni ou-ji, Juubun十分 na Kyouiku教育 wo ukerareru you, Kyouiku-jou-Hitsuyou教育上必要 na Shien支援 wo kou-jinakereba naranai.
  • 3: Kuni oyobi Chihou-Koukyou-Dantai地方公共団体 wa, Nouryou能力 ga aru ni mo kakawarazu, Keizai-teki-Riyuu経済的理由 ni yotte Shuugaku修学 ga Konnan困難 na mono ni tai-shite, Shougaku奨学 no Sochi措置 wo kou-jinakereba naranai.

Kunqyomi no Ichiran: "TO" de hajimaru yomi

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
to 十戸
tobasu basu
tobira
toboshii shii
tobu 跳飛 bu
todokeru keru
todokooru ru todokoöru
todoku ku
togeru geru
togu gu
toi i toï
tojiru jiru to'jiru
tokasu 溶解 kasu
tokeru 溶解 keru
toki
toko 常床
tokoro
toku 溶解説 ku
tomaru 止泊留 maru
tomeru 止泊留 meru
tomi
tomo 供共友
tomonau u tomonaü
tomu mu
tomurau u tomuraü
tonaeru eru tonaëru
tonari
tonaru ru
tono 殿
too to'o
tooi i toöi
tooru ru toöru
toosu su toösu
tora
toraeru eru toraëru
toraeru raeru toraëru
torawareru rawareru tora'wareru
tori
toru 取執捕採撮 ru
toshi
totonoeru 整調 eru totonoëru
totonou 整調 u totonoü
totsugu gu
tou u toü
touge tøuge
toutobu 尊貴 bu tøütobu
toutoi 尊貴 i tøütoi
tozasu zasu

Kyouiku-Kihon-hou: Zenbun

(2019/08/24)

Kyouiku-Kihon-hou教育基本法

Kyouiku-Kihon-hou教育基本法 (Shouwa昭和 22-nen Houritsu法律 Dai 25-gou) no Zenbu全部 wo Kaisei改正 suru.

 • Mokuji目次
  • Zenbun前文
  • Dai 1-shou Kyouiku教育 no Mokuteki目的 oyobi Rinen理念 (Dai 1-jou - Dai 4-jou)
  • Dai 2-shou Kyoiku教育 no Jisshi実施 ni kan-suru Kihon基本 (Dai 5-jou - Dai 15-jou五条)
  • Dai 3-shou Kyouiku-Gyousei教育行政 (Dai 16-jou, Dai 17-jou)
  • Dai 4-shou Hourei法令 no Seitei制定 (Dai 18-jou)
  • Fusoku附則


  Ware-ware Nippon-Kokumin日本国民 wa, tayumanu Doryoku努力 ni yotte kizuite kita Minshu-teki民主的 de Bunka-teki文化的 na Kokka国家 wo sara ni Hatten発展 saseru to tomo ni, Sekai世界 no Heiwa平和 to Jinrui人類 no Fukushi福祉 no Koujou向上 ni Kouken貢献 suru koto wo negau mono de aru.
  Ware-ware wa, kono Risou理想 wo Jitsugen実現 suru tame, Kojin個人 no Songen尊厳 wo omon-ji, Shinri真理 to Seigi正義 wo Kikyuu希求 shi, Koukyou公共 no Seishin精神 wo toutobi, yutaka na Ningen-sei人間性 to Souzou-sei創造性 wo sonaeta Ningen人間 no Ikusei育成 wo ki-suru to tomo ni, Dentou伝統 wo Keishou継承 shi, atarashii Bunka文化 no Souzou創造 wo mezasu Kyouiku教育 wo Suishin推進 suru.
  Koko ni, ware-ware wa, Nippon-koku-Kenpou日本国憲法 no Seishin精神 ni nottori, waga kuni no Mirai未来 wo kiri-hiraku Kyouiku教育 no Kihon基本 wo Kakuritsu確立 shi, sono Shinkou振興 wo hakaru tame, kono Kouritsu法律 wo Seitei制定 suru.