Gairai-go no Boinji o habuku

  Gairai-go o Roomaji de tsuzuru to Hijou ni nagaku narimasu. Tsugi no you ni Boinji o habuite mimasu.

 • "u" o habuku
  • bu, fu, gu, ku, mu, pu, su, tsu, zu
 • "o" o habuku
  • do, to
 • Tadashi, Sokuon no uchiro de wa habukanai
  • Rei: Box → Bokkusu → Bokkus

  Mochiron, kore o Hyoujun ni suru tsumori wa arimasen ga, Inshou ga kanari kawarimasu.

Alphabet Arufabetto
Apostrophe Aposutorofi Apostrofi
Blog Burogu Brog
Calf Kaafu Kaaf
Caron Karon
Circumflex Saakamufurekkusu Saakamfrekkus
Computer Konpyuutaa
Hepburn Heppubaan
Hurdle Haadoru Haadru
Hyphen Haifun Haifn
Image Imeeji
Italic Itarikku
Lattice Ratisu Ratis
Macron Makuron Makron
Opportunist Opochunisuto Opochunist
Original Orijinaru
Oval Oobaru
Passport Pasupooto Paspoot
Rain Rein
Table Teeburu Teebru
Unlucky Anrakkii
Wind Windo Wind

KugiriMoji "-", "'", "q" no tsukaiwake

  Roomaji Blog o kakitsuzukete kizuita no wa KugiriMoji no Hitsuyou-sei desu. Madamada Shikou-Sakugo no Dankai desu ga Ika no you ni torikimemasu.

"-" (Hyphen)

  Onqin-teki ni wa onaji yomi da ga Imi o Kubetsu suru tame ni tsukaimasu. Keitaiso no kireme ni iremasu. Tsuujou wa habukimasu.

 • Rei: "Ishi"(Stone) to "I-shi"(Will)

"'" (Aphostrophe)

  Kigou o habuita baai, onaji tsuzuri da ga, yomi o Kubetsu suru tame ni tsukaimasu."n" ya "h" no ushiro ni tsukete Hatsuon(haneru-on) ya Chouon o Meikaku ni shimasu.

 • Rei: "ani" to "An'i", "Kohan" to "Koh'an", "Kohho" to "Koh'ho".

  Douyou ni Chouon to sore Igai o Kubetsu shimasu. Habuku koto mo dekimasu.

 • Rei: "Tou"(Tower) to "to'u"(Ask)

  Gomatsu no Sokuon

"q" (Seimon Heisa-on)

  Kigou o tsukau to habukareru baai ga aru no de, sore o fusegu tame ni "q" o tsukaimasu. Aphostrophe o tsukau baai de, habuku koto ga dekinai baai ni tsukaimasu. Sokuon to shite mo tsukaimasu.

 • Rei: "ani" to "Anqi", "Kohan" to "Kohqan", "Koqho" to "Kohho".
 • Rei: "aq"

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KOU][NI] o dou arawasu ka?

  Kanji Jukugo [KOU][NI] to Yamato kotoba [KO][ONI], [KO][UNI] o dou arawasu ka kurabete mimasu.

Kanji ô ou oo oh
[KOU][NI] Kôni Kouni Kooni Kohni
[KO][ONI] kooni kooni kooni kooni
[KO][UNI] kouni kouni kouni kouni

  "ô" to "oh" ga subete o Kubetsu dekimasu. Ippou, "ou" to "oo" wa onaji tsuzuri no kumiawase ga dekite shimaimasu.

Kanji ô ou oo oh
[KOU][NI] Kôni Kouni Kooni Kohni
[KO][ONI] kooni ko'oni ko'oni kooni
[KO][UNI] kouni ko'uni kouni kouni

  Tsugi ni Apostrophe o tsukai, Chouon to sore Igai o Kubetsu dekimasu.

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KOU][RI] o dou arawasu ka?

  Kanji Jukugo [KOU][RI] to Yamato kotoba [KO][URI], [KOORI] o dou arawasu ka kurabete mimasu.

Kanji ô ou oo oh
[KOU][RI] Kôri Kouri Koori Kohri
[KO][URI] kouri kouri kouri kouri
[KOORI] kôri koori koori kohri

  Subete ga tadashiku Kubetsu dekiru mono wa arimasen. "ou" wa [KOU][RI] to [KO][URI] no Kubetsu ga dekimasen. Hoka wa [KOU][RI] to [KOORI] ga onaji ni narimasu.

Kanji ô ou oo oh
[KOU][RI] Kô-ri Kouri Koo-ri Koh-ri
[KO][URI] kouri ko'uri kouri kouri
[KOORI] kôri koori koori kohri

  Tsugi ni Apostrophe o tsukete Kubetsu shite mimasu. "ou" wa, [KO][URI] no baai, Chouon ni naranai no de, "o" to "u" no aida ni Apostrophe o iremasu. Hoka no baai wa [KOU][RI] mo [KOORI] mo yomikata mo tsuzuri mo mattaku onaji na no de, Onsei-teki na Kubetsu ga dekimasen. Imi de Kubetsu o motaseru nara, [KOU][RI] no Kughiri ni Hyphen o iremasu.

Chouon Mondai: Kanji Jukugo [KO][OU] o dou arawasu ka?

  Kanji Jukugo [KO][OU], [KOU][O], [KOU][U] o dou arawasu ka kurabete mimasu.

Kanji ô ou oo oh
[KO][OU] Koô Koou Kooo Kooh
[KOU][O] Kôo Kouo Kooo Koho
[KOU][U] Kôu Kouu Koou Kohu

  Subete o tadashiku Kubetsu dekiru no wa "ô" to "ou" no toki desu. "oh" wa subete ga Kubetsu dekite mo, yomikata ga machigatte imasu. "oo" wa Kubetsu dekinai kumiawase ga arimasu.

Kanji ô ou oo oh
[KO][OU] Koô Ko'ou Ko'oo Kooh
[KOU][O] Kôo Kouo Koo'o Koh'o
[KOU][U] Kôu Kou'u Koou Koh'u

  Tsugi ni Apostrophe o tsukete Kubetsu shite mimasu. "ou" to "oo" ni wa Chouon no kumiawase ga Fukusuu ari, sorera o Kakujitsu ni Kubetsu suru tame ni Apostrophe o tsukaimasu. "oh" no baai wa, Chouon no Kugiri wa Meikaku desu ga, "ho", "hu" nado akiraka ni yomikata ga kawaru mono ni wa Apostrophe de kugiri o tsukeru Hitsuyou ga arimasu.

Chouon Mondai: "ou" o tsukau Riyuu

  Kono Blog de wa Gensoku to shite "ô" no kawari ni "ou" o tsukaimasu. Riyuu wa tsugi no Kiji ni kakarete imasu.

  Soshite nani yori mo ookii no wa, "ou" wa Gendai-kanazukai de ooku no Shiyou-Jisseki ga ari, Chousho mo Tansho mo wakatte iru kara desu. Touzen, Tansho mo arimasu. Shikashi, hoka no tsuzuri ni norikaeru hodo no Tansho deshou ka? Shikamo, hoka no tsuzuri wa Jitsuyou-teki na Shiyou-Jisseki ga naku, dono you na Tansho ga aru ka mo wakatte imasen.
  "ou" wa, Nihon no Anime no Kashi o hajime to shite, ooku no basho de tsukawarete imasu. Kore o maemuki ni mitomeru koto kara Roomaji no Fukyuu ga hajimarimasu.

Chouon Mondai: "oh" o tsukawanai Riyuu

  Passport de wa "ô" no kawari ni "oh" o tsukau koto ga mitomerarete imasu. "oh" wa Kunarei-shiki ni fukumarete inai tsuzuri da kara koso Tsuika-Bubun o narubeku sukunaku suru Hitsuyou ga arimasu. Shikashi, samazastorma na baai o kangaeru to FukuSayou mo ooku shou-jite, Genjiten de wa tsukai-zurai mono ga arimasu.

Roomaji kanaMoji
OK Toukyou [TO U KIyo U]
OK Tôkyô [TO - KIyo -]
OK Tohkyoh [TO - KIyo -]

  KanaMoji [TO U KIyo U] ni tai-shite "Tohkyoh" to tsuzuru koto wa, nan no Mondai mo arimasen.

Roomaji kanaMoji
OK Touyou [TO U YO U]
OK Tôyô [TO - YO -]
NG Tohyoh [TO HIyo -]
OK Toh'yoh [TO -][YO -]

  Tokoro ga, kanaMoji [TO U YO U] ni tai-shite "Tohyoh" to tsuzuru to, [TO HIyo -] to nari, betsu no yomikata ni natte shimaimasu. Kore o fusegu tame ni "Toh'yoh" to tsuzuru no desu ga, Circumflex o tsukaitaku nai ga tame ni "h" o tsukau no ni, Apostrophe o tsukau Hitsuyou-sei ga shou-jite shimai, Gyaku ni Fukuzatsu ni natte shimaimasu.

Roomaji kanaMoji
OK Touhou [TO U HO U]
OK Tôhô [TO - HO -]
NG Tohhoh [TO tu HO -]
OK Toh'hoh [TO -][HO -]

  KanaMoji [TO U HO U] mo nita you na Joukyou desu. "Tohhoh" to tsuzuru to [TO tu HO -] to nari, sore o sakeru tame ni "Toh'hoh" to tsuzuru Hitsuyou ga arimasu.
  Kono Blog de wa, sara ni Aphostrophe mo Shouryaku sareru osore ga aru no de, "q" ni okikaeru koto o susumete imasu. To naru to, "Tohqyoh", "Tohqhoh" no you na minarenai tsuzuri ni nari, kore de wa sasuga ni ukeireru huto ga sukunaku naru to Handan shimasita.