Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (16-20)

(2019/02/11)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 3-shou: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (16-20)

 • Dai 16-jou: Nanpito mo, Songai損害 no Kyuusai救済, Koumu-in公務員 no Himen罷免, Houritsu法律, Meirei命令 mata wa Kisoku規則 no Seitei制定, Haishi廃止 mata wa Kaisei改正 sono Ta no Jikou事項 ni kan-shi, Heion平穏 ni Seigan請願 suru Kenri権利 wo yuu-shi, nanbito mo, kakaru Seigan請願 wo shita tame ni ikanaru Sabetsu-Taiguu差別待遇 mo ukekenai.
 • Dai 17-jou: Nanpito mo, Koumu-in公務員 no Fuhou-Koui不法行為 ni yori, Songai損害 wo uketa toki wa, Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori, kuni mata wa Koukyou-Dantai公共団体 ni, sono Baishou賠償 wo motomeru koto ga dekiru.
 • Dai 18-jou: Nanpito mo, ikanaru Dorei-teki-Kousoku奴隷的拘束 mo ukenai. Mata, Hanzai犯罪 ni yoru Shobatsu処罰 no baai wo nozoite wa, sono I ni han-suru Kueki苦役 ni fuku-saserarenai.
 • Dai 19-jou: Shisou思想 oyobi Ryoushin良心 no Jiyuu自由 wa, kore wo okashite wa naranai.
 • Dai 20-jou: Sinkyou信教 no Jiyuu自由 wa, nanpito ni tai-shite mo kore wo Hoshou保障 suru. Ikanaru Shuukyou-Dantai宗教団体 mo, kuni kara Tokken特権 wo uke, mata wa Seiji-jou政治上 no Kenryoku権力 wo Koushi行使 shite wa naranai.
  • 2: Nanpito mo, Shuukyou-jou宗教上 no Koui行為, Shukuten祝典, Gisiki儀式 mata wa Gyouji行事 ni Sanka参加 suru koto wo Kyousei強制 sarenai.
  • 3: Kuni oyobi sono Kikan機関 wa, Shuukyou-Kyouiku宗教教育 sono Ta ikanaru Shuukyou-teki-Katsudou宗教的活動 mo shite wa naranai.

Nippon-koku Kenpou: Dai 3-shou (10-15)

(2019/02/11)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 3-shou: Kokumin国民 no Kenri権利 oyobi Gimu義務 (10-15)

 • Dai 10-jou: Nippon-Kokumin日本国民 taru Youken要件 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru.
 • Dai 11-jou: Kokumin国民 wa, subete no Kihon-teki-Jinken基本的人権 no Kyouyuu享有 wo samatagerarenai. Kono Kenpou憲法 ga Kokumin国民 ni Hoshou保障 suru Kihon-teki-Jinken基本的人権 wa, okasu koto no dekinai Eikyuu永久 no Kenri権利 to shite, Genzai現在 oyobi Shourai将来 no Kokumin国民 ni ataerareru.
 • Dai 12-jou: Kono Kenpou憲法 ga Kokumin国民 ni Hoshou保障 suru Jiyuu自由 oyobi Kenri権利 wa, Kokumin国民 no Fudan不断 no Dorayku努力 ni yotte, kore wo Hoji保持 shinakereba naranai. Mata, Kokumin国民 wa, kore wo Ranqyou濫用 shite wa naranai no de atte, tsune ni Koukyou公共 no Fukushi福祉 no tame ni kore wo Riyou利用 suru Sekinin責任 wo ou.
 • Dai 13-jou: Subete Kokumin国民 wa, Kojin個人 to shite Sonchou尊重 sareru. Seimei生命, Jiyuu自由 oyobi Koufuku-Tsuikyuu幸福追求 ni tai-suru Kokumin国民 no Kenri権利 ni tsuite wa, Koukyou公共 no Fukushi福祉 ni han-shinai kaguri, Rippou立法 sono Ta no Kokusei国政 no ue de, Saidai最大 no Sonchou尊重 wo Hitsuyou必要 to suru.
 • Dai 14-jou: Subete Kokumin国民 wa, Hou no moto ni Byoudou平等 de atte, Jinshu人種, Shinjou信条, Seibetsu性別, Shakai-teki-mibun社会的身分 mata wa Monchi門地 ni yori, Seiji-teki政治的, Keizai-teki経済的 mata wa Shakai-teki-Kankei社会的関係 ni oite, Sabetsu差別 sarenai.
  • 2: Kazoku華族 sono Ta no Kizoku貴族 no Seido制度 wa, kore wo mitomenai.
  • 3: Eiyo栄誉, Kunshou勲章 sono Ta no Eiten栄典 no Juyo授与 wa, kanaru Tokken特権 mo tomonawanai. Eiten栄典 no Juyo授与 wa, Gen ni kore wo yuu-shi, mata wa Shoura将来 kore wo ekeru mono no Ichidai一代 ni kagiri, sono Kouryoku効力 wo yuu-suru.
 • Dai 15-jou: Koumu-in公務員 wo Sentei選定 shi, oyobi kore wo Himen罷免 suru koto wa, Kokumin-Koyuu国民固有 no Kenri権利 de aru,
  • 2: Subete Koumu-in公務員 wa, Zentai全体 no Houshi-sha奉仕者 de atte, Ichibu一部 no Houshi-sha奉仕者 de wa nai.
  • 3: Koumu-in公務員 no Senkyo選挙 ni tsuite wa, Seinen-sha成年者 ni yoru Futsuu-Senkyo普通選挙 wo Hoshou保障 suru.
  • 4: Subete Senkyo選挙 ni okeru Touhyou投票 no Himitsu秘密 wa, kore wo okashite wa naranai. Senkyo-nin選挙人 wa, sono Sentaku選択 ni kan-shi Kouteki公的 ni mo Shiteki私的 ni mo Sekinin責任 wo towarenai.

Kunqyomi no Ichiran: "KA" de hajimaru yomi

(2019/01/05)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
ka 日蚊香
kabe
kabu
kado 角門
kaerimiru 省顧 miru kaërimiru
kaeru 代変換替 eru kaëru
kaeru 帰返 ru kaëru
kaesu 帰返 su kaësu
kagami
kagayaku ku
kage 影陰
kageru ru
kagi
kagiru ru
kago
kagu gu
kai kaï
kaiko kaïko
kakaeru eru kakaëru
kakageru geru
kakari 係掛
kakaru 係懸掛架 ru
kakawaru waru kaka'waru
kakeru 懸掛架欠賭駆 keru
kaki 垣柿
kakomu mu
kakou u kakoü
kaku 描書欠 ku
kakureru reru
kakusu su
kama 窯釜鎌
kamaeru eru kamaëru
kamau u kamaü
kame
kami 上神紙髪
kaminari
kamosu su
kanaderu deru
kaname
kanarazu zu
kanashii shii
kanashimu shimu
kanbashii shii
kane 金鐘
kaneru neru
kangaeru eru kangaëru
kangamiru miru
kanmuri
kao kaö
kaori ri ka'ori
kaoru 薫香 ru ka'oru
kara 唐殻空
karada
karai i
karamaru maru
karameru meru
karamu mu
karasu rasu
kare
kareru reru
kari 仮狩
kariru riru
karoyaka yaka
karu 刈狩駆 ru
karui i
kasa
kasanaru naru
kasaneru neru
kasegu gu
kashikoi i
kashira
kasu su
kata 型形方潟片肩
katachi
katai 固堅硬難 i
kataki
katamari
katamaru maru
katameru meru
katamukeru keru
katamuku ku
katana
katarau rau kataraü
kataru ru
katawara ra kata'wara
katayoru ru
kate
katsu tsu
katsu tsu
katsugu gu
kau 交買飼 u kaü
kawa 川河皮革 ka'wa
kawakasu kasu
kawaku 乾渇 ku
kawara ka'wara
kawaru 代変換替 waru ka'waru
kawasu wasu ka'wasu
kayou u kayoü
kazaru ru
kaze
kazoeru eru kazoëru
kazu

Nippon-koku Kenpou: Dai 2-shou (9)

(2019/01/29)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 2-shou: Sensou戦争 no Houki放棄 (9)

 • Dai 9-jou: Nippon-Kokumin日本国民 wa, Seigi正義 to Chitsujo秩序 wo Kichou基調 to suru Kokusai-Heiwa国際平和 wo Seijitsu誠実 ni Kikyuu希求 shi, Kokken国権 no Hatsudou発動 taru Sensou戦争 to, Buryoku武力 ni yoru Ikaku威嚇 mata wa Buryoku武力 no Koushi行使 wa, Kokusai-Funsou国際紛争 wo Kaiketsu解決 suru Shudan手段 to shite wa, Eikyuu永久 ni kore wo Houki放棄 suru.
  • 2: Zenkou前項 no Mokuteki目的 wo taq-suru tame, Riku-Kai-Guugun陸海空軍 sono Ta no Senryoku戦力 wa, kore wo Hoji保持 shinai. Kuni no Kousen-ken交戦権 wa, kore wo mitomenai.