Koushitsu Tenpan: Mokuji

(2018/11/17)

Kunqyomi no Ichiran: "F" de hajimaru yomi

(2018/11/17)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
fuchi
fuda
fude
fue
fueru 増殖 eru
fuji
fukai i
fukamaru maru
fukameru meru
fukasu kasu
fukeru 更老 keru
fuku 吹噴拭 ku
fukumeru meru
fukumu mu
fukuramu ramu
fukureru reru
fukuro
fumaeru maeru fumaëru
fumi
fumoto
fumu mu
fune 舟船
fureru 振触 reru
furu 振降 ru
furueru eru furuëru
furui i
furusu su
furuu 奮振震 u furuü
fusa
fusagaru garu
fusagu gu
fusegu gu
fuseru seru
fushi
fusu su
futa 二双蓋
futatabi bi
futatsu tsu
futoi i
futokoro
futoru ru
fuyasu 増殖 yasu
fuyu