Nipponkoku Kenpou: Mokuji

(2018/10/17)

Nipponkoku Kenpou: Dai 11-shou (100-103)

(2018/08/30)

Dai 11-shou: Hosoku (100-103)

 • Dai 100-jou: Kono Kenpou wa, Koufu no hi kara Kisan shite 6-ka-getsu wo Keika shita hi kara, kore wo Shikou suru.
  • 2: Kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Houritsu no Seitei, Sangiin-Giin no Senkyo oyobi Kokkai- Shoushuu no tetsuzuki narabi ni kono Kenpou wo Shikou suru tame ni Hitsuyou na Junbi-tetsuzuki wa, Zenkou no Kijitsu yori mo mae ni, kore wo okonau koto ga dekiru.
 • Dai 101-jou: Kono Kenpou-Shikou no Sai, Sangiin ga mada Seiritsu shite inai toki wa, sono Seiritsu suru made no aida, Shuugiin wa, Kokkai to shite no Kengen wo okonau.
 • Dai 102-jou: Kono Kenpou ni yoru Dai-Ikki no Sangiin-Giin no uchi, sono Hansuu no mono no Ninki wa, kore wo 3-nen to suru. sono Giin wa, Houritsu no sadameru tokoro ni yori, kore wo sadameru.
 • Dai 103-jou: Kono Kenpou-Shikou no Sai Gen ni Zaishoku suru Kokumu-Daijin, Shuugiin-Giin oyobi Saiban-kan narabi ni sono Ta no Koumu-in de, sono Chii ni Souou suru Chii ga kono Kenpou de mitomerarete iru mono wa, Houritsu de Tokubetsu no sadame wo shita baai wo nozoite wa, kono Kenpou-Shikou no tame, Touzen ni wa sono Chii wo ushinaru koto wa nai. Tadashi, kono Kenpou ni yotte, Kounin-sha ga Senkyo mata wa Ninmei sareta toki wa, Touzen sono Chii wo ushinau.

"OU" de owaru Doushi

(2018/10/13)

  Gendei-go de "ou" de owaru WA-gyou Godan Katusyou no Doushi wo Shoukai shi-masu.

Onsetsu ga 2-ko aru Doushi no Suiryou-kei

ou ô oo Rekishi
kou koou koô kooo ko''øu
ou oou ooo o''øu
sou soou soô sooo so''øu
tou toou toô tooo to''øu
you yoou yoô yooo 'yö''øu

Onsetsu ga 3-ko aru Doushi no Suiryou-kei

ou ô oo Rekishi
hirou hiroou hiroô hirooo hiro''øu
kakou kakoou kakoô kakooo kako''øu
kayou kayoou kayoô kayooo kayo''øu
kisou kisoou kisoô kisooo kiso''øu
madou madoou madoô madooo mado''øu
matou matoou matoô matooo mato''øu
mayou mayoou mayoô mayooo mayo''øu
niou nioou nioô niooo niö''øu
omou omoou omoô omooo omo''øu
oou ooou ôô oooo oö''øu
sorou soroou soroô sorooo soro''øu
tsudou tsudoou tsudoô tsudooo tsudo''øu
yatou yatoou yatoô yatooo yato''øu
yosou yosoou yosoô yosooo yoso''øu

Onsetsu ga 4-ko aru Doushi no Suiryou-kei

ou ô oo Rekishi
arasou arasoou arasoô arasooo araso''øu
tadayou tadayoou tadayoô tadayooo tadayo''øu
totonou totonoou totonoô totonooo totono''øu
tsukurou tsukuroou tsukuroô tsukurooo tsukuro''øu
uruou uruoou uruoô uruooo uruo''øu
utsurou utsuroou utsuroô utsurooo utsuro''øu
yosoou yosooou yosôô yosoooo yosoö''øu

Nipponkoku Kenpou: Dai 10-shou (97-99)

(2018/08/30)

Dai 10-shou: Saikou-Houki (97-99)

 • Dai 97-jou: Kono Kenpou ga Nippon-Kokumin ni Hoshou suru Kihon-teki-Jinken wa, Junrui no Tanen ni wataru Jiyuu-Kakutoku no Doryoku no Seika de atte, korera no Kenri wa, Kako ikuta no Shiren ni tae, Genzai oyobi Shourai no Kokumin ni tai-shi, okasu koto no dekinai Eikyuu no Kenri to shite Shintaku sareta mono de aru.
 • Dai 98-jou: Kono Kenpou wa, kuni no Saikou-Houki de atte, sono Jouki ni han-suru Houritsu, Meirei, Shouchoku oyobi Kokumu ni kan-suru sono Ta no Koui no Zenbu mata wa Ichibu wa, sono Kouroku wo yuu-shinai.
  • 2: Nippon-koku ga Teiketsu shtia Jouyaku oyobi Kakuritsu sareta Kokusai-Houki wa, kore wo Seijitsu ni Junshu suru koto wo Hitsuyou to suru.
 • Dai 99-jou: Tennou mata wa Sesshou oyobi Kokumu-Daijin, Kokkai-Giin, Saiban-kan sono Ta no Koumu-in wa, kono Kenpou wo Sonchou shi Yougo suru Gimu wo ou.

Chouon Mondai: "OU", "Ô", "OO" no mi-kurabe

(2018/10/21)

  "OU", "Ô", "OO" wo mi-kuraberu tame ni Jouyou-Kanji-hyou ni kakagerarete iru Kanji-Jukugo de mi-kurabetd mi-masu.

OU Ô OO Kanji Kanji-on
Douon Dôon Dooon 同音 Douon
Douu Dôu Doou 堂宇 Døuu
Gouu Gôu Goou 豪雨 Gøuu
Houou Hôô Hoooo 法皇 Hoü'øu
Koou Koô Kooo 呼応 Koou
Kouo Kôo Kooo 好悪 Køu'o
Kouotsu Kôotsu Koootsu 甲乙 Køüotsu
Kouu Kôu Koou 降雨 Køuu
Rouou Rôô Roooo 老翁 Røu'ou
Souon Sôon Sooon 騒音 Søuon
Souun Sôun Sooun 層雲 Souun
Toou Toô Tooo 渡欧 Toou
Zouo Zôo Zooo 憎悪 Zou'o