Kunqyomi no Ichiran: "O" de hajimaru yomi

(2019/04/28)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
o 小尾緒雄 'o
obi
obiru biru
obiyakasu kasu
oboeru eru
oboreru reru
ochiiru ru
ochiru chiru
odayaka yaka
odokasu kasu
odori ri 'odori
odorokasu kasu
odoroku ku
odoru 踊躍 ru 'odoru
odosu su
oeru eru 'oëru
ogamu mu 'ogamu
oginau u oginaü
ogosoka ka
oiru iru
oka 'oka
okasu 侵冒犯 su 'okasu
oki 'oki
okiru kiru
okonau u okonaü
okoru 怒興 ru
okoru koru
okosu su
okosu kosu
okotaru ru
oku
oku ku
okurasu rasu
okureru 後遅 reru
okuru 贈送 ru
omo 主面
omoi i
omomuki
omomuku ku
omote 表面
omou u omoü
on
onaji ji
oni
onna 'onna
onoono
onore
oo
ooi i oöi
ooini ini oöini
ookii kii oökii
oose se oöse
oou u oöü
ooyake oöyake
oqto 'oqto
ore
oreru reru 'oreru
ori 'ori
oriru 下降 riru
oroka ka
oroshi
orosu 下降 rosu
orosu su
oru ru 'oru
oru ru
osaeru eru osaëru
osaeru saeru osaëru
osamaru 修収治 maru 'osamaru
osameru 修収治納 meru 'osameru
osanai i 'osanai
oshieru eru 'oshiëru
oshii shii 'oshii
oshimu shimu 'oshimu
osoi i
osore
osoreru 恐畏 reru
osoroshii roshii
osou u osoü
osowaru waru 'oso'waru
osu su
osu su 'osu
osu 'osu
oto
otoko 'otoko
otoroeru eru otoroëru
otoru ru
otoshiireru reru
otosu tosu
otouto
otozureru reru oto'zureru
ou 生負追 u
ougi øügi
owaru waru 'o'waru
oya
oyobi bi
oyobosu bosu
oyobu bu
oyogu gu

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (81-82)

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 6-shou: Shihou司法 (81-82)

 • Dai 81-jou: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Issai一切 no Houritsu法律, Meirei命令, Kisoku規則 mata wa Shobun処分 ga Kenpou憲法 ni Tekigou適合 suru ka shinai ka wo Kettei決定 suru kengen権限 wo yuu-suru Shuushin-Saiban-sho終審裁判所 de aru.
 • Dai 82-jou: Saiban裁判 no Taishin対審 oyobi Hanketsu判決 wa, Koukai-Houtei公開法廷 de kore wo okonau.
  • 2: Saiban-sho裁判所 ga, Saiban-kan裁判官 no Zenqin-Itchi全員一致 de, ooyake no Chitsujo秩序 mata wa Zenryou善良 no Fuuzoku風俗 wo gai-suru osore ga aru to keq- shita baai ni wa, Taishin対審 wa, Koukai公開 shinai de kore wo okonau koto ga dekiru. Tadashi, Seiji-Hanzai政治犯, Shuppan出版 ni kan-suru Hanzai犯罪 mata wa kono Kenpou-Dai-3-shou憲法第三章 de Hoshou保障 suru Kokumin国民 no Kenri権利 ga Mondai問題 to natte iru Jiken事件 no Taishin対審 wa, tsune ni kore wo Koukai公開 shinakereba naranai.

Nippon-koku Kenpou: Dai 6-shou (76-80)

(2019/04/27)

Nippon-koku-Kenpou日本国憲法: Dai 6-shou: Shihou司法 (76-80)

 • Dai 76-jou: Subete Shihou-ken司法権 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 oyobi Houritsu法律 no sadameru tokoro ni yori Setchi設置 suru Kakyuu-Saiban-sho下級裁判所 ni zoku-suru.
  • 2: Tokubetsu-Saiba-sho特別裁判所 wa, kore wo Setchi設置 suru koto ga dekinai. Gyousei-Kikan行政機関 wa, Shuushin終審 to shite Saiban裁判 wo okonau koto ga dekinai.
  • 3: Subete Saiban-kan裁判官 wa, sono Ryoushin良心 ni shitagai Dokuritsu独立 shite sono Shokken職権 wo okonai, kono Kenpou憲法 oyobi Houritsu法律 ni nomi Kousoku拘束 sareru.
 • Dai 77-jou: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, Shoshou訴訟 ni kan-suru tetsuzuki, Bengo-shi弁護士, Saiban-sho裁判所 no Naibu-Kiritsu内部規律 oyobi Shihou-Jimu-Shori司法事務処理 ni kan-suru Jikou事項 ni tsuite, Kisoku規則 wo sadameru Kengen権限 wo yuu-suru.
 • Dai 78-jou: Saiban-kan裁判官 wa, Saiban裁判 ni yori, Shinshin心身no Koshou故障 no tame ni Shokumu職務 wo toru koto ga dekinai to Kettei決定 sareta baai wo nozoite wa, ooyake no Dangai弾劾 ni yoranakereba Himen罷免 sarenai. Saiban-kan裁判官 no Chouka-Shobun懲戒処分 wa, Gyousei-Kikan行政機関 ga kore wo okonau koto wa dekinai.
 • Dai 79-jou: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 wa, sono Chou taru Saiban-kan裁判官 oyobi Houritsu法律 no sadameru Insuu員数 no sono Ta no Saiban-kan裁判官 de kore wo Kousei構成 shi, sono Chou taru Saiban-kan裁判官 Igai以外 no Saiban-kan裁判官 wa, Naikaku内閣 de kore wo Ninmei任命 suru.
  • 2: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Saiban-kan裁判官 no Ninmei任命 wa, sono Ninmei-go任命後 hajimete okonawareru Shuu-Giin-Giin-Sou-Senkyo衆議院議員総選挙 no Sai Kokumin国民 no Shinsa審査 ni fu-shi, sono nochi Juu-nen十年 wo Keika経過 shita nochi hajimete okonawareru Shuu-Giin-Giin-Sou-Senkyo衆議院議員総選挙 no Sai sara ni Shinsa審査 ni fu-shi, sono nochi mo Douyou同様 to suru.
  • 3: Zenkou前項 no baai ni oite, Touhyou-sha投票者 no Tasuu多数 ga Saiban-kan裁判官 no Himen罷免 wo Ka to suru toki wa, sono Saiban-kan裁判官 wa, Himen罷免 sareru.
  • 4: Shinsa審査 ni kan-suru Jikou事項 wa, Houritsu法律 de kore wo sadameru.
  • 5: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, Houritsu法律 no sadameru Nenrei年齢 ni taq-shita toki ni Taikan退官 suru.
  • 6: Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, subete Teiki定期 ni Soutou-gaku相当額 no Houshuu報酬 wo ukeru. Kono Houshuu報酬 wa, Zainin-chuu在任中, kore wo Gengaku減額 suru koto ga dekinai.
 • Dai 80-jou: Kakyuu-Saiba-sho下級裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, Saikou-Saiban-sho最高裁判所 no Shimei指名 shita mono no Meibo名簿 ni yotte, Naikaku内閣 de kore wo Ninmei任命 suru. Sono Saiban-kan裁判官 wa, Ninki任期 wo Juu-nen十年 to shi, Sainin再任 sareru koto ga dekiru. Tadashi, Houritsu法律 no sadameru Nenrei年齢 ni taq-shita toki niwa Taikan退官 suru.
  • 2: Kakyu-Saiban-sho下級裁判所 no Saiban-kan裁判官 wa, subete Teiki定期 ni Soutou-gaku相当額 no Houshuu報酬 wo ukeru. Kono Houshuu報酬 wa, Zainin-chuu在任中, kore wo Gengaku減額 suru koto ga dekinai.

Kunqyomi no Ichiran: "NO" de hajimaru yomi

(2019/01/05)

Yomi Kanji Okuri-gana Rekishi-gana
no
nobasu 伸延 basu
noberu 伸延述 beru
nobiru 伸延 biru
noboru 上昇登 ru
noboseru seru
nobosu su
nochi
nodo
nogareru reru
nogasu su
noki
nokoru ru
nokosu su
nomu mu
nonoshiru ru
norou u noroü
noru 乗載 ru
noseru 乗載 seru
nozoku ku
nozomu 望臨 mu